Veřejné projednání nového územního plánu Beroun

Západ
Beroun
25.05.2016 - 17:00

Veřejné projednání nového územního plánu Beroun

Datum konání: 25. 5. 2016

Místo konání: Společenský dům Plzeňka - Plzeňská 83, Beroun-Město

Dne 25. května 2016 od 17 hodin se v kulturním domě Plzeňka uskuteční veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu města Beroun. Jednání
se zúčastní zástupci vedení města, zástupci pořizovatele, kterým je odbor územního plánování a regionálního rozvoje a samozřejmě i zpracovatel Ing. arch. Pavel Koubek. Návrh bude vystaven 30 dnů před veřejným projednáním
na stránkách města www. mesto-beroun.cz společně s veřejnou vyhláškou (v souladu s § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- stavební zákon). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby své námitky. Dotčenými osobami, které mohou uplatnit námitky, jsou pouze vlastníci pozemků a staveb, kterých se navržené řešení územního plánu přímo dotýká, dále oprávněný
investor a zástupce veřejnosti. Ve svých námitkách musí uvést údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, vymezit území dotčené námitkou a tuto řádně odůvodnit.

POINT (14.0862836 49.9672047)

Životní styl

Hobby