Tepelné čerpadlo ušetří rodinnému rozpočtu desetitisíce, na pořízení lze využít i dotaci

Tepelná čerpadla jsou v posledních letech stále častějším alternativním zdrojem energie, sloužící zejména k vytápění novostaveb i ohřevu vody. Velkou výhodou je zisk až 70 % energie z okolního prostoru a následná významná úspora při vytápění nemovitosti. Jak vlastně tepelná čerpadla fungují a která jsou pro váš dům ta nejideálnější?

05.03.2018 - 15:45   |  
Tepelná čerpadla jsou v posledních letech stále oblíbenější

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, jelikož umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (z vody, vzduchu nebo země), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně účelně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody.

Jak vlastně tepelné čerpadlo funguje?

Vezměme to nejdříve trochu z laického hlediska. Dá se říci, že tepelné čerpadlo pracuje na opačném principu než lednička. Lednička odebírá teplo potravinám - chladí je - a její zadní část topí. Tepelné čerpadlo (konkrétně čerpadlo vzduch – voda) odebírá teplo ze vzduchu (ale s mnohem větším výkonem než lednička), které následně přesune a za užití chladiv je umožní efektivně využít – například již k zmíněnému vytápění objektu či ohřevu teplé užitkové vody.

Jinak, trochu odborněji řečeno, chladivo se při styku s okolním prostředím odpařuje, čímž z něj odebírá energii. Následně je stlačeno kompresorem a ve výměníku je při styku s topnou vodou zkapalněno, přičemž je do systému vytápění odevzdána energie odpovídající změně skupenství chladiva (z plynného do kapalného stavu). Tím je dosažen žádaný efekt – přesun a zvýšení teploty externí energie směrem do objektu.

Dnes je tepelným čerpadlem vybavena takřka každá desátá novostavba. Nejvýhodnějším tepelným čerpadlem pro klasický dům je vzduch/voda.

Nové technologie uspoří domácnostem až desetitisíce

Tepelná čerpadla patří společně s příchodem celé řady nových úsporných stavebních materiálů, zateplovacích technologií, nejrůznějších úspornějších systémů hospodaření s teplem a zejména s nástupem nízkoenergetických staveb k významným úsporným opatřením celé řady domácností.

Technologie současných tepelných čerpadel sice zůstává od jejich objevu takřka stejná (princip je znám přes sto let), ale je možné navrhovat mnohem menší a levnější zařízení, jež dokážou běžný dům bez problémů tepelně zásobit. Navíc, díky stoupajícím cenám alternativních zdrojů energie, role těchto zařízení neustále roste a celé řadě domácností mohou ve finále uspořit ročně až desetitisíce.

Nejčastěji se používají tato tepelná čerpadla – vzduch/voda, voda/voda a země/voda.

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda

Jako zdroj tepla se v tomto případě využívá okolní vzduch. Z hlediska jednoduchosti instalace, dostupnosti zdroje a investičních nákladů se tepelné čerpadlo vzduch voda jeví jako nejvýhodnější. S čím je však při jeho aplikaci potřeba počítat, je nestálost zdroje (na rozdíl od půdy nebo vody, kde je teplota po celý rok víceméně stejná). Vzhledem k jednoduchosti instalace a snižujícím se tepelným ztrátám nových domů se prosazuje tento typ čerpadel v nové výstavbě.

Tepelné čerpadlo typu voda/voda  

Jako zdroj tepla se v tomto případě využívá velký objem vody, především té podzemní. Nevýhodou může být zejména poměrně nákladná realizace potřebných vrtů. Čerpadlo typu voda/voda je náročné na údržbu, s čímž souvisejí i zvýšené provozní náklady. Proto se tento typ doporučuje hlavně pro větší objekty s vyššími výkony.

Tepelná čerpadlo typu země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda využívá jako vysoce objemový zdroj tepla půdu. Běžně se v technické praxi využívají dva ekvivalenty. Prvním je tzv. plošné uspořádání, kdy jsou na velké ploše (řádově stovky m2) relativně v malé hloubce umístěny trubky s teplonosným médiem. Médium odebírá teplo z velké plochy půdy a následně ho, po zvýšení teplotní úrovně, v kondenzátoru předává vodě, která může být použita pro účely vytápění nebo jako teplá užitková voda. Výhodou tohoto uspořádání je relativně snadná instalace a nízké investiční náklady. Největší nevýhodou je potřeba velké plochy. Tento typ tepelných čerpadel patří mezi nejvýhodnější aplikace pro rodinné domy s velkou přilehlou zahradou.

Druhým uspořádáním tepelných čerpadel typu země/voda je uspořádání s vrtem. Jako zdroj tepla se v tomto uspořádání využívá půda v relativně větších hloubkách (cca 100 m). Následné využití tepla na straně vody je podobné jako v případě plošného uspořádání. Hlavní výhodou jsou malé nároky na zastavěnou plochu, protože samotné vrty mají obvykle průměry řádově v desítkách cm. K aplikaci tohoto typu je potřeba vhodné podloží, aby mohl být vrt realizován. Nutnost vrtání do větších hloubek se však projeví ve zvýšených investičních nákladech.

Výběr typu tepelného čerpadla je potřeba důkladně zvážit. Nezapomeňte na možnost finanční podpory z dotačních titulů.

Při výběru důkladně zvažte klady i zápory

V dnešní době známe poměrně velké množství aplikací, pro které umíme určitý typ tepelného čerpadla použít. Výběr vhodného typu je však třeba důkladně promyslet a zvážit klady a zápory následujících skutečností a podmínek: dostupnost a druh zdroje tepla, možnost investičních a provozních nákladů, uvažovaný způsob využití tepla, odhadovaná návratnost a v neposlední řadě legislativní podmínky výstavby a provozování, jakož i možnost finančního příspěvku od státu.

Dotace může pomoci snížit náklady na zřízení

V České republice je pořízení tepelného čerpadla coby ekologického zdroje tepla podporováno v rámci dotačního titulu „Nová zelená úsporám“ - administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřeným na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Pro rok 2018, při současné žádosti o dotaci na zateplení objektu a výměnu zdroje, činí maximální výše dotace na tepelné čerpadlo vzduch/voda 75 000 Kč.

Na tepelné čerpadlo se systémem země/voda je možné získat dotaci až 100 000 Kč. Jednou z hlavních podmínek pro získání dotace je maximální měrná potřeba tepla na vytápění rovna 150 kWh/m2 za rok. Zájemci o dotaci rovněž získávají 5 000 Kč na zpracování odborného posudku.