Co všechno je třeba zařídit, než se pustíte do stavby svého vlastního rodinného domu?

Před samotnou výstavbou rodinného domu musíte vyřídit potřebnou dokumentaci
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Cesta k zahájení stavby vysněného vlastního domu je vydlážděná spoustou listin, které je nutné vyřídit, aby se vůbec mohlo začít stavět. Jestliže se v prostředí stavebnictví běžně nepohybujete, může být pro vás příprava na stavbu úkolem, který nepatří k těm nejlehčím. Víte, co všechno byste si měli zařídit, než se na vašem stavebním pozemku budou moci objevit první řemeslníci?

Změny po 1. lednu 2018

Rok 2018 přinesl ve stavebnictví změny k lepšímu, na některé typy staveb již není potřeba složitě vyřizovat stavební povolení, postačí ohlášení stavebnímu úřadu. Abyste takto mohli učinit u stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci podle § 104 a) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., musí stavba mít maximálně jedno podzemní podlaží do hloubky 3 metrů a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví.

Zákon o zastavěné ploše nemluví, takže ohlášení bude stačit u staveb, jejichž zastavěná plocha bude větší než 150 čtverečných. Těch staveb, u nichž postačí ohlášení, existuje pochopitelně daleko více.

Pozor na záplavová území nebo památkovou zónu

Ještě předtím, než koupíte pozemek, na němž budete chtít vystavět svůj budoucí domov, je dobré si zjistit, jestli je tento pozemek skutečně určený k zástavbě, neleží-li v záplavové nebo památkové zóně. Vyhnete se totiž takto stresu a zbytečně proinvestovaným financím, protože velká část požadavků stavebního úřadu se odvíjí právě od pozemku.

Připojení infrastruktury

S pozemkem také souvisejí další vaše povinnosti, které na vás čekají. Dům bez přívodu elektřiny, plynu či vody vystavět nelze, tudíž musíte mít k dispozici povolení na připojení infrastruktury. Většinou žádáte elektronicky, osobní návštěvou příslušné instituce nebo poštou. Například k žádosti o připojení elektrické energie je nutné současně připojit i výpis z katastru nemovitostí a výkres s umístěním stavby na pozemku.

Průkaz energetické náročnosti domu

Aby těch povinností, které musíte před plánovanou stavbou zařídit, nebylo málo, měli byste také požádat o vydání průkazu energetické náročnosti domu. Ten hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení.

Průkaz může vypracovat pouze energetický specialista, který má oprávnění od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Průkaz platí 10 let od dne vystavení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro niž byl zpracován.

Ohlášení stavby stavebnímu úřadu
Ohlášení stavby podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. je možné stáhnout z internetu nebo si vyzvednout na stavebním úřadu. Tento dokument obsahuje identifikační údaje:

 • o stavebníkovi   
 • o pozemku   
 • o ohlašovaném stavebním záměru
 • o jeho rozsahu a účelu   
 • o způsobu a době provádění   
 • údaje o tom, kdo bude stavební záměr provádět
 • zda se k jeho provedení má použít sousední nemovitost (zde je potřeba souhlas vlastníka této nemovitosti).

K ohlášení stavby je nutné připojit další listiny:

 • souhlas k provedení stavebního záměru   
 • závazná stanoviska dotčených orgánů (hygiena, památkáři, životní prostředí, hasiči)
 • stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury   
 • projektovou dokumentaci   
 • souhlasy osob s vlastnickým právem, které může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno.    

Nejdůležitějším dokumentem je projektová dokumentace

K tomu, abyste mohli vůbec začít stavět, je nutné mít vypracovanou projektovou dokumentaci, kterou stavebnímu úřadu předkládáte ve 2 až 3 vyhotoveních. Z finančního hlediska se doporučuje zadat její vypracování firmě, o níž uvažujete, že ji najmete pro stavbu domu. V mnoha případech vám totiž stavební firma tuto dokumentaci poskytne společně s kalkulací, vizualizací a umístěním domu zdarma, tudíž se vyhnete dalším nákladům, které byste jinak museli vynaložit. K ohlášení stavby je nutné k projektové dokumentaci dále přiložit:

 • průvodní zprávu   
 • souhrnnou technickou zprávu   
 • situační výkresy   
 • dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení   
 • dokladovou část.    

Vyřízení všech potřebných dokumentů je poměrně náročným procesem, jenž vám může zabrat pár měsíců vašeho času. Je proto dobré začít s dostatečným předstihem před plánovaným termínem výstavby domu. Máte-li veškerou předkládanou dokumentaci v pořádku, tak stavební úřad by měl rozhodnout ve lhůtě 30 dnů. V případě nedostatků se však může lhůta i prodloužit, protože musíte napravovat chyby.