Granty a dotace. Jsou pro každého? Jak na ně dosáhnout?

 

V seriálu o dotačních možnostech vás chceme seznámit s tím, jaké jsou typy dotací a grantů, z jakých zdrojů se čerpají a jak o ně zažádat.

Základním principem grantů je možnost odstartování projektu a nemusíte tyto prostředky vracet. Granty jsou určeny na podporu projektů. Nepřicházejí automaticky a jejich získání nemusí být snadné. 

Dotace je formou poskytnutí určitého množství finančních prostředků, nejčastěji ze státního rozpočtu (nebo také z územního rozpočtu). Může a nemusí být stanovena na konkrétní účel. Grant od dotace se liší přesnější účelovostí. 

Typy dotací

Dotace jsou dvojího druhu. Města dostávají dotace na činnosti, které vykonávají za stát. Jedná se například o dotace na činnosti výkonů státní správy, dotace na školství (globální dotace i na základě počtu žáků), na mzdové prostředky pro zaměstnance, dotace na dávky a podpory v sociálním zabezpečení a například i na krytí nákladů spojených s reformou veřejné správy. Dalším typem jsou dotace, které nejsou nárokové a o které se musí žádat. Příkladem mohou být dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení nebo ze Státního fondu životního prostředí apod.

 

Jaké jsou další dotační možnosti

Zdroje dotací jsou především následující: Komunitární programy EU, Ostatní nadnárodní programy, Strukturální fondy EU, Národní programy ČR, Investiční pobídky, Regionální programy ČR, Lokální programy ČR, Ostatní programy, Programy nadací v ČR.

 

Celkový počet aktivních nebo očekávaných pod/programů se pohybuje okolo 1 200. Mezi nimi jsou programy s velmi odlišnými příspěvky na projekt od několika tisíc Kč až po desítky milionů Kč a jsou poskytovány stovkami různých organizací.

Navíc v souladu se směrnicem EU by měly být dotace z veřejných financí omezovány na podporu nepodnikatelských subjektů, na výchovu, vzdělávání, výzkum, jehož výsledky jsou veřejně prospěšné, a podobně. Poskytování podpor nesmí narušovat rovné tržní podmínky nebo destabilizovat jakýmkoli způsobem otevřený evropský hospodářský prostor.

Oblasti podpory

Dotace na technologie

Dotace pro IT firmy

Dotace na výzkum a vývoj

Dotace na mezinárodní projekty

Dotace na nemovitosti

Dotace na ekologii a energetiku

Dotace na zaměstnance

 

 

Dotace pro podnikatele

V dotačním období 2014-2020 se dotace pro podniky snaží podpořit zejména rozvoj podnikání, konkurenceschopnost českých firem a také jejich spolupráci se zahraničními společnostmi. Podnikatelé mohou čerpat dotace jak z národních, tak i ze strukturálních fondů

Kdo může čerpat dotace?

Dotace na podporu podnikání mohou čerpat firmy všech velikostí, nejvyšší míru podpory pak mají možnost získat malé a střední podniky. Nejčastěji podporovanou oblastí podnikání je zpracovatelský, neboli výrobní sektor. Konkrétní podmínky podpory jsou vždy stanoveny v jednotlivých programech, více specifikovány jsou pak v rámci vyhlášených výzev. 

 

Přehled národních operačních programů

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

OP Zaměstnanost – řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí

Strukturální fondy EU

OP Doprava – řízený Ministerstvem dopravy

OP Životní prostředí – řízený Ministerstvem životního prostředí

Integrovaný regionální operační program – řízený Ministerstvem pro místní rozvoj

OP Praha – pól růstu ČR – řízený Magistrátem hlavního města Prahy

OP Technická pomoc – řízený Ministerstvem pro místní rozvoj

OP Rybářství 2014-2020 – řízený Ministerstvem zemědělství

Program rozvoje venkova – řízený Ministerstvem zemědělství

 

Programy přeshraniční spolupráce

Interreg V-A Česká republika – Polsko – řízený Ministerstvem pro místní rozvoj

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj

Interreg V-A Rakousko – Česká republika – koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 – koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020 – koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj

Programy nadnárodní spolupráce

Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE – koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj

Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE – koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj

Programy mezinárodní spolupráce

INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE – koordinované na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj

Program meziregionální spolupráce ESPON 2020

Program meziregionální spolupráce INTERACT III

Program URBACT III

 

Klíčová slova: