Jaký je vliv záření na lidské zdraví

Doplňkový výstražný symbol ionizujícího záření schválený dne 15. února 2007 Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA) a Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO)
 

Pravděpodobnost úmrtí na rakovinu je v běžné populaci 25%. Při ozáření 100 mSv pravděpodobnost úmrtí statisticky vzroste na 25,5 %.

Český statistický úřad připravil ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost přednášku s názvem Lidé a ionizující záření. O limitech záření hovořila Karla Petrová, ředitelka sekce pro radiační ochranu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a její kolega Jan Matzner. 

Co záření způsobuje

Ionizující záření je souhrnné označení pro záření, jehož kvanta mají energii postačující kionizaci atomů nebo molekul ozářené látky. (Wikipedia)

Ionizující záření může může v živých tkáních způsobit zničení nebo změny buňky. Dochází-li k nahodilému vystavení záření, mohou vznikat zhoubné nádory a měnit se genetická výbava člověka. „Prevence proti stochastickým účinkům není nijak zvlášť specifická. Spočívá ve zdravém životním stylu, v tom, co normálně děláme, když se chceme bránit vzniku nádorů. Proti stochastickým účinkům se nedá nasadit cílená zdravotní léčba,“ uvedla Karla Petrová.

Úrovně záření

Ozáření z přírodního pozadí je v České republice v průměru asi 3,5 mSv za rok. Pro regulaci ozáření při plánovaných činnostech jsou stanoveny limity ozáření 1 mSv pro obyvatele a 20 mSv pro pracovníky se zdroji ionizujícího záření. V případě radiační havárie musí ochranná opatření zabránit překročení 100 mSv.