Revitalizace Bartoloměje změní celé kolínské jádro. Jak bude investice za desítky milionů probíhat?

Revitalizace chrámu sv. Bartoloměje bude složitým projektem, podívejte se do fotogalerie na současný stav
  |  

Kolín stojí před revitalizací, která bude mít zásadní vliv na podobu jeho historického jádra. Chrám sv. Bartoloměje je totiž zřejmě historicky nejcennější stavbou, kterou disponuje. Jak vlastně bude celá akce probíhat, jak moc přísný bude dohled a co obyvatelům přinese? Podrobné informace nám poskytl kolínský místostarosta Michael Kašpar.

Jaká je současná situace okolo Bartoloměje?
V současných dnech jsme v poslední fázi výběrového řízení, kdy ihned po jeho ukončení a podepsání smlouvy s vítězným uchazečem započne dlouho očekávaná rekonstrukce areálu chrámu svatého Bartoloměje, na kterou se nám podařilo po dlouhé přípravě uspět v dotaci na téměř 90 milionů Kč.

Co se bude dělat jako první?
Kompletní harmonogram a postup prací v okolí chrámu a v dotčených budovách bude řešen detailně po předání staveniště zhotoviteli. Již nyní můžeme ovšem sdělit předpokládaný postup prací v první fázi. Budou to nejprve přípravné práce, zařízení staveniště, bourací práce, katalogizace kamenných prvků, stavebně-historický průzkum objektů. Hned poté by mělo následovat pokračování stavebních prací na objektu staré školy - tesařské nosné konstrukce, krovy, trámy, komíny, fasáda, výkopy, zvonice - základy, krov + střecha přístavku, omítky (zejména suterén), restaurátorské práce, kostnice - ochranné a demontážní práce, kosterní výzdoba, parter - opěrná stěna sever, hradební zeď, rampa, opěrná stěna jih, výkopy, restaurátorské práce.

Celkově by areál měl sloužit pro kulturně vzdělávací účely. V rámci obnovy národní kulturní památky dojde ke zpřístupnění některých veřejnosti nepřístupných prostor a objektů, vybudování nových expozic, obnově zeleně. Jedná se o rekonstrukce stávajících objektů, návrhem nedochází ke změnám prostorových kapacit objektů (obestavěný prostor).

Co tedy projekt přesně řeší?
Projekt řeší stavebně technickou a památkovou obnovu vybraných objektů a prostranství v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně: zvonice, kostnice, staré školy a parteru. V plánu je rovněž předláždění vnější plochy a výměna osvětlení. V případě kostnice je počítáno s její opravou a rekonstrukcí, rovněž by měly být zrestaurovány i kosterní pozůstatky, které se uvnitř nacházejí. Nově bude uvnitř osvětlena.

Bude se revitalizace týkat i Staré školy?
Stará škola bude taktéž kompletně rekonstruována a bude zde zázemí pro správce objektu, pro monitorovací a bezpečnostní systém. Dále by ve spodní části by měla být umístěna funkční "černá kuchyně", která v těchto prostorech kdysi bývala. Taktéž dojde k instalaci repliky třídy staré školy z 18. století, která zde fungovala. Ve staré škole by také měly být umístěny významné fragmenty, exponáty a popisy událostí, které provázely nejen areál chrámu sv. Bartoloměje, ale rovněž celý Kolín od jeho založení až po současnost. Zároveň vše bude doplněno i moderní technologií, ta bude však umně skrytá. Mělo by jít o možnost napojení sloužící ke stažení aplikace pro mobilní telefony, která by třeba děti provázela daným prostorem a v edukativním duchu by je zapojovala do hry.

Jak celý projekt zasáhne do zvonice chrámu?
V přízemí zvonice vznikne malé lapidárium, kde budou umístěny části chrličů, zbytky soch a relikty dalších historických prvků z chrámu sv. Bartoloměje a jeho okolí. V prvním podlaží by měla být zabezpečená expozice chrámového pokladu, kde budou vystaveny monstrance, kalichy a roucha, která prozatím nikdy vystavována nebyla a v současné době jsou součástí různých pozůstalostí většinou římsko-katolické církve. Dále by měla vzniknout expozice zvonů. S částečnou interakcí je počítáno i sem, návštěvník by si mohl zahrát na zvonkohru. Vnitřní prostory horní části zvonice - kromě vyhlídky, která je na vnějším ochozu - by měly sloužit jako výstavní síň např. pro obrazy nebo fotografie.

Budou se obnovovat i samotné hradby?
Kompletní obnovou projdou nejen vnitřní, ale také vnější hradby. Navazujícím projektem bude oprava a rekonstrukce vnějších zelených parkánů, které projdou terénními a sadovými úpravami a budou osazeny lavičkami a koši. Z tohoto prostoru by měl vzniknout relaxační prostor mezi chrámem sv. Bartoloměje a ulicí Politických vězňů. Areál je součástí národní kulturní památky, je nutné respektovat stávající stav konstrukcí a požadavky památkové péče na tyto konstrukce.

Pro město Kolín představuje projekt revitalizace a otevření prostoru v okolí kostela sv. Bartoloměje největší událost v historickém centru města od rekonstrukce centrálního Karlova náměstí. Kolín získá unikátní ucelené zákoutí v historickém centru města, které bude sloužit kulturně vzdělávacím potřebám a zároveň se také stane využitelným veřejným prostorem pro setkávání a konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí.

Existuje tu někde v současnosti bezbariérovost?
V současném stavu není žádný ze stavebních objektů přístupný k bezbariérovému užívání. Součástí návrhu jsou dvě úpravy, které by měly umožnit bezbariérový přístup, a to rampa v parteru spojující komunikaci u ulice Brandlova a severní část parteru. Druhou úpravou je návrh mobilní plošiny u objektu kostnice, který v případě potřeby umožní překonat výškový rozdíl mezi úrovní kostnice a parteru. Odstraněna bude také mříž mezi zvonicí a chrámem sv. Bartoloměje. Celý areál bude i mimo otevírací dobu přístupný veřejnosti až k budově staré školy. Prostor bude monitorován kamerovým systémem.

Jak to bude s odborným dohledem nad celou akcí?
Uvědomujeme si důležitost a hodnotu celého prostoru. Všechny restaurátorské práce budou provádět restaurátoři, držitelé příslušných licencí MK ČR. Restaurátorské záměry budou předány Národnímu památkovému ústavu ke schválení. Po dokončení prací bude komplexní restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace předána NPÚ k archivaci. Architektonické a uměleckořemeslné prvky, které nepůjde demontovat, budou chráněny bezpečnostní konstrukcí.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru