Machinace na středočeském hejtmanství. Lidé jako čísla, ANO si tam zřejmě rozjelo slušný byznys

Copak je to na hejtmanství za kšeftíky?
Zobrazit fotogalerii (4)
03.04.2019 - 08:45  

Šéf kontrolního výboru a středočeský zastupitel Ivo Šanc nám už v polovině loňského roku potvrdil, že na středočeském hejtmanství, které vede hnutí ANO, mohlo docházet k zaměstnávání "černých duší" z řad příbuzných vysoce postavených lidí. Teď přinášíme další důkazy o podivných machinacích ve vedení kraje. Lidé fungovali jen jako čísla a vysvětlení, za co dostávali peníze a kdo jejich činnost kontroloval, neexistuje.

/KAUZA SMLOUVY/ Na základě plánu činnosti kontrolního výboru na r. 2019 shromáždil Ivo Šanc některé podklady o dohodách o provedení práce, respektive o dohodách o pracovní činnosti mezi externími spolupracovníky kraje a odborem kanceláře hejtmanky. Jde o dohody týkající se výhradně samosprávné působnosti kraje.

"Jedná se o anonymizovaný přehled zmíněných dohod s uvedením termínu, resp. doby trvání dohody, předmětu činnosti a částky za plnění dohody (hodinová nebo měsíční sazba). Kromě tohoto přehledu jsem namátkově prověřil i anonymizované měsíční výkazy práce," vysvětluje zastupitel za hnutí STAN.

Výstupy nejde ověřit

Podle jeho zjištění lze konstatovat, že ve velké většině případů bude těžké nebo nemožné s odstupem prověřit množství a kvalitu skutečně provedené činnosti, protože i ve výkazech činnosti (schvalovaných anonymizovaným příjemcem) se v drtivé většině příkazů jedná o činnost bez konkrétních ověřitelných výstupů. "Například je zmiňována „Analýza podkladů pro Radu kraje“ nebo je pouze zmíněno téma bez toho, aby bylo zřejmé, jaké práce byly k tomuto tématu vykonány."

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová ve svém prohlášení mimo jiné tvdí, že jde o cílený atak opozice v době, kdy očekává potomka. Jenže to z logiky věci prostě není možné. "Loni v červnu, kdy se informace poprvé objevily, samozřejmě o těhotenství paní hejtmanky nikdo nevěděl. Takže její výrok „opozice tento tlak načasovala přesně do začátku mého těhotenství“ je úplně absurdní. Kdyby tehdy kraj poskytl úplné informace a netajil, kdo a co pro něj externě vykonává, problém by neexistoval," konstatoval Ivo Šanc. 

Z předložených přehledů a výkazů práce lze i přes zmíněnou nedoložitelnost vyčíst některé zajímavé skutečnosti, resp. je zřejmý nesoulad mezi popsaným předmětem činnosti a vykázanou činností. Ivo Šanc vybral několik příkladů dohod s významnějším finančním objemem.

Zaměstnanci jen jako čísla

"Tak například zaměstnanec s i.č. 5642 měl vykonávat „zajišťování monitoringu periodik vydávaných místními akčními skupinami na území Středočeského kraje“ za odměnu 20 tis. Kč měsíčně. Ve výkazech práce se po celý rok 2017 objevuje pouze „administrativní činnost“. Je otázkou, je-li nutné monitorovat zmíněná periodika a je otázkou, kolik takových periodik vůbec existuje a jaký objem práce může jejich monitoring představovat. Tento případ si zasluhuje důkladnější kontroly, zejména je nutné prověřit, kdo tuto práci vykonával, kdo ji přebíral a jaký přínos pro kraj tato činnost znamenala," uvádí první příklad Ivo Šanc.

Nezůstává však pouze u něj. Dalším příkladem je zaměstnanec s i.č. 5677, který se měl dle popisu předmětu činnosti i dle výkazů práce zabývat nakládáním s odpady (+ další témata). "Ve sledovaném roce 2017 jsem byl radním zodpovědným za oblast životního prostředí, tedy mimo jiné i za oblast odpadového hospodářství. O existenci této DPČ (odměna 50 tis. Kč měsíčně) a o působení a výsledcích tohoto člověka jsem jako věcně příslušný radní nikdy nebyl informován. Ve výkazech práce se objevuje řada témat, kterými se kraj i já osobně zabýval, avšak nebylo mi nic známo o přínosu této DPP. Bylo by tedy velmi žádoucí získat informaci, kdo byl touto osobou a kdo přebíral popisovanou práci, resp. schvaloval měsíční výkazy práce."

Tomu se říká slušný byznys

Vypadá to na velmi slušně rozjetý byznys. Dalším příkladem je totiž zaměstnanec i.č. 5678, kde je předmětem DPČ „Vyhodnocování akcí KÚ/CR, podpora při organizaci společenských akcí a eventů, příprava a realizace komunikačních strategií, analýza dopadů PR akcí, monitoring činnosti ostatních krajů“ s měsíční odměnou 45 tis. Kč.

"V tomto případě je ve výkazech práce uváděno např. „Monitoring činnosti ostatních krajů“, „Návrh komunikační strategie“, „Analýza hudebních festivalů STRK – návrhy na spoluúčast“, tedy činnosti, jejichž výstupem by zajisté měly být materiály v písemné, tj. ověřitelné podobě. Mělo by být sděleno, kdo vykonával tuto činnost, kdo ji přebíral a měly by být doloženy zmíněné výstupy. Rovněž by mělo být vysvětleno, co bylo výstupem a výsledkem činnosti popisované ve výkazech práce jako „Projekt 100 let Československa“."

Další řada čísel, vlastně lidí

Jako významná a na první pohled ne úplně jasná se jeví i DPČ s pracovníkem i.č. 11016, jejímž předmětem je „Poradenství  v oblasti eGovernmentu a v procesních záležitostech chodu KÚSK“ (60 tis. Kč/měsíc, dohoda od 16. 11.). V tomto případě jsou kopie výkazů práce nečitelné. Bylo by tedy dobré vědět, kdo byl smluvním partnerem, kdo přebíral výsledky a ověřit výstupy této činnosti.

"Za zmínku stoji i větší počet DPP a DPČ v oblasti PR, tedy předmětů činnosti popisovaných jako zajištění komunikace KHT s veřejností, komunikace se sdělovacími prostředky, zajištění náplně informačního měsíčníku SK, zajištění podkladů pro propagaci kraje, příprava publikace ke 100. výročí ČSR atd. Činnosti tohoto charakteru byly dle předmětu činnosti prováděny v rámci smluv i.č. 9529, 9527, 9535, 9676, 9542, 5680, 5681, 5683, 5687, 5688, 5692, 5691, 5695, 5696, 5700 a 9676. Měsíční odměny u těchto smluv tvoří v součtu cca 440 tis. Kč měsíčně, přičemž je nutno poznamenat, že ne všechny dohody pokrývají celý rok, a že kromě toho jsou někteří externisti placeni hodinovou sazbou (ve výši 550 resp. 520 Kč/hod.). Zmíněná hodinová sazba se týká šéfredaktora informačního měsíčníku (520 Kč/hod.) a „poradenských služeb v oblasti marketingu a PR“. Obě dohody mají pouze tříměsíční platnost."

Co z toho plyne?

Z prezentovaných čísel je zřejmé, že na komunikaci a propagaci kromě rozpočtových výdajů kraje a nákladů vydávaných na příslušná pracoviště KÚSK vynaložil odbor kanceláře hejtmanky v r. 2017 částku několika milionů Kč. Z ověřovaných podkladů není zřejmé, v jakém rozsahu pokračovala tato činnost v r. 2018, resp. pokračuje v letošním roce.

"Doporučuji kontrolnímu výboru vyžádat si konkrétní informace o případech DPP a DPČ zmíněných v této zprávě (tj. i.č. 5642, 5677, 5678 a 11016), tj. informace o tom, kdo byl vykonavatelem příslušných DPP a DPČ, kdo přebíral výsledky a výstupy, resp. kdo schvaloval výkazy práce a vyžádat si konkrétní výstupy (zprávy, analýzy aj.). Doporučuji rovněž posoudit možnost hlubší věcné kontroly nákladů KHT na komunikaci, propagaci a PR kraje v kontextu s dalšími rozpočtovanými náklady kraje na tyto činnosti," dodal Ivo Šanc.