Kostel sv. Klimenta stál na počátku naší státnosti

 

V Roztokách u Prahy na území nazývaném Levý Hradec (Žalov) se nachází neobyčejný šperk naší historie v podobě první křesťanské stavby v Čechách. Jedná se o kostel svatého Klimenta, který byl postaven v osmdesátých létech devátého století.

Zrodil se z Bořivojova křtu

K založení kostela sv. Klimenta došlo ihned poté, co kníže Bořivoj a kněžna Ludmila přijali roku 884 na Moravě křest. Prvním knězem v něm byl údajně Kaich, o kterém však není nic podstatného známo. V tomto kostele byl roku 982 zvolen druhým českým biskupem Vojtěch z rodu Slavníkovců, jenž byl později svatořečen. Léta následující po založení kostela se nesla ve znamení sporů, a tak se roku 1041 rozpoutala válečná vřava, během níž císař Jindřich III. vypálil blízké hradiště a s ním i kostel sv. Klimenta. Nicméně již ve druhé polovině jedenáctého století došlo k nové výstavbě této církevní stavby, jež dostala podobu románské rotundy. V průběhu věků docházelo k různým rekonstrukcím kostela, díky čemuž se zachoval dodnes, ale ztratili jsme představu o jeho původní podobě.  

Rekonstrukce pokračují

Rekonstrukce pokračovaly i v nedávných letech. Například roku 2014 bylo nutno opravit krov nad presbytářem, ohrožovaný poklesem a povolováním spojů. Vzhledem ke stavu trámů a krokví se konstrukce blížila k havárii. Na opravu byl přidělen grant ve výši 400 000,- Kč z programu kultury a obnovy památek Středočeského kraje, dalších 60 000,- Kč na rekonstrukci vynaložila samotná farnost.

Ukazuje cestu uprostřed hřbitova

 

Kostel svatého Klimenta není přes své stáří archeology zakonzervovaná stavba, na kterou se můžeme podívat jen pod přísným dohledem kustoda. Jde o římskokatolický svatostánek plnící své církevní poslání. Není týdne bez bohoslužby, světí se zde i všechny významné církevní události. Kalendář bohoslužeb pamatuje jak na svatého Vojtěcha, tak na oběti bojovníků proti totalitě. Jsou zde také pravidelné sobotní mše svaté.

Po skončení mše jsem zastavil jednoho z věřících a zeptal jsem se ho, jak vnímá bohoslužby v tomto kostele. Jestli přemýšlí o tom, že chodí poslouchat slovo boží do stavby starší tisíce let. Muž se zamyslil a pak řekl, že samotné Kristovo učení je ještě starší, takže není potřeba myslet na to, kdy byl postavený tento svatostánek…

Cítil jsem, že má pravdu!

Hluboká minulost našeho národa se na Levém Hradci těsně prolíná se současností. Vykročení českého knížete směrem k evropské duchovnosti a kulturnosti promlouvá k nám všem, nacházejícím se na křižovatce doby, za níž chceme dále kráčet ve světle.

            Nejstarší český kostel poskytuje všem hledajícím laskavou náruč uprostřed mírné krajiny pamatující počátky naší státnosti…


Životní styl

Hobby

Osobnosti