Přes 50 % dětí v Psárech se nevejde do školy. Postaví stát konečně školu?

  |  

Psáry jsou největší obcí v ČR bez plně organizované základní školy. Situace je tristní. Děti prvního stupně se tlačí ve čtyřech školních budovách a přebíhají mezi nimi. Obec proto žádá Ministerstvo financí o vybudování kompletní nové budovy ZŠ. Problém se školami je trvalý jev a týká se celého regionu.

Základní vzdělání je poskytováno ve 4 budovách, do nichž se vejde pouze první stupeň. Obec nedisponuje budovou, která by měla dostatečnou kapacitu. Nemůže tudíž přijmout všechny děti s trvalým pobytem v Psárech a Dolních Jirčanech, natož z okolních obcí.

 

Možná by Vás zajímalo, že i Jesenice koupila pozemky pro novou školu

 

Nedostatečná kapacita

Na druhý stupeň žáci dojíždějí například do ZŠ v Jílovém u Prahy, případně do víceletých gymnázií. Vzhledem k nedostatečným kapacitám základních škol v celém regionu jsou žáci ze Psár velmi často nuceni dojíždět za základním vzděláním do Prahy.

Podle starosty Milana Váchy to má negativní dopady: “Ochabují sociální vztahy dětí k obci. Ty utváří vazby ve městě, kde tráví jak školní tak volný čas, čímž je z dlouhodobého hlediska ovlivňován rozvoj komunitního života v obci.“

 

4 budovy pro devět tříd

Rozmístění tříd po obci

Základní vzdělávání je poskytováno ve čtyřech budovách. Historická hlavní budova školy, která je na hranici své životnosti s potřebou velkých investic, má 4 učebny. Další dvě učebny byly vytvořeny v bytovém domě, jehož majitelem je obec, jednu učebnu se podařilo vybudovat v prostorách mateřské školy a tři další učebny jsou pronajímány v budově soukromého majitele.

 

Děti i pedagogové se s pomůckami neustále přemisťují mezi budovami. „Tato roztříštěnost má samozřejmě negativní vliv na provoz i na kvalitu výuky,“ říká starosta Psár a zdůrazňuje: „Škola nemá adekvátní technické ani provozní zázemí nejenom pro rozvoj kvality vzdělávání, ale ani pro udržení základního standardu, ať již ve vzdělávací, personální či materiální rovině.“

 

Provizorní řešení aneb jak se udržuje provozuschopnost

Aby byla škola provozuschopná, bylo nutné učinit několik provizorií. Ze sborovny se vytvořily šatny. Učitelé tak z velké míry ztratili zázemí pro vlastní přípravu, chybí prostory pro skladování pomůcek, knih, učebnic.

Musely se zrušit samostatné družiny a byly přeměněny v kmenové třídy, tzn. družiny fungují po vyučování ve stejných třídách.

Jediná tělocvična je přebudovaná z učebny, kapacita 52 m2 stačí tak pro 15 dětí. Další sportoviště je nutné pronajímat, aby byla zajištěna výuka tělesné výchovy. Dále je obec nucená pronajímat prostory pro 3 učebny v rodinném domě soukromého vlastníka, což není pro obec dobré finanční řešení.  

Individualizovaná část výuky probíhá v jídelně. Dále muselo dojít k minimalizování hygienického zázemí pro zaměstnance, aby byly dodrženy stanovené limity na hygienické zázemí pro žáky.

Současná situace ohrožuje kvalitu vzdělání

Učebny, které jsou roztříštěné po obci, jsou navíc malé, průměrně se do nich vejde 23 žáků. Takové prostory neumožňují případné dělení tříd, práci se skupinami. Není možné využít projektového učení napříč ročníky atd. Ve škole také zcela chybí zázemí pro odborné a specializované učebny například na technické předměty nebo počítače a na jakékoliv další aktivity.

Některé děti musí mít z organizačních důvodů 6 vyučovacích hodin, aby se všechny postupně dostaly do jídelny s kapacitou 20 žáků. Tytéž jídelny dopoledne slouží jako zázemí pro dělenou výuku.

V současné době neexistují sborovny. Učitelé nemají zázemí pro přípravu na hodiny, jediným společným prostorem je kopírovací komora vytvořená přepažením chodby. Není prostor na provoz žákovské knihovny nebo jakékoliv relaxační zóny. Prostorově je stále těžší zajistit bezpečný pobyt dětí ve škole jak během přestávek, tak po vyučování.V současné situaci má škola i velmi omezené podmínky pro zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity.

Řešením by byla nová škola zdroj: Projekt nové školy, Obec Psáry

Celá tato situace podle starosty obce Psár Milana Váchy vede dlouhodobě ke snížení úrovně a ekonomické efektivnosti vzdělávacího procesu v regionu.

"Byť to není lehké, tým pedagogů se ze všech sil snaží, aby děti ze Psár a Dolních Jirčan měly svou školu rády, " říká na druhou stranu Milan Vácha a prozrazuje, že i v tak těžkých podmínkách měli letos žáci 3. tříd obrovský úspěch ve srovnávacích testech Kalibro, kde se umístili mezi 5 nejlepšími školami v ČR."

 

Postaví stát v Psárech novou školu?

Obec Psáry žádá Ministerstvo financí o vybudování kompletní nové budovy ZŠ. Cílem projektu je vybudovat novou plně organizovanou základní školu.

Kapacitně je projekt plánován s ohledem na dlouhodobé demografické studie tak, aby do budoucna bylo možné přijmout všechny děti s trvalým bydlištěm v obci i ze spádové oblasti. Řešení by tak bylo alespoň částečně regionální. Architektonické řešení školního komplexu umožňuje flexibilní vykrývání krátkodobých populačních výkyvů využitím multifunkčních prostor.

 

Vznikla by i relaxační zóna zdroj: Projekt nové školy, obec PSáry

Návrh nové budovy školy byl v r. 2013 předmětem mezinárodní architektonické soutěže. Nejlepší projekt školy pro obec Psáry a Dolní Jirčany vyhrál tým RAP partners s.r.o. architekti.

Stavba školy je vykalkulovaná na 240 milionů korun, spolu se souvisejícími náklady je celková cena 257 milionů. Obec bude žádat Ministerstvo Financí v rámci programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst pro rok 2016“. Dotace by měly pojmout 80 % nákladů.

Nová škola by krom jiného podstatně navýšila kapacitu školy zdroj: Projekt Nová škola Obce Psáry

Budova má být umístěna v lokalitě Cihlářská, k.ú. Dolní Jirčany. Již je zpracovaná projektová dokumentace a nyní probíhá územní řízení.

Nová škola poskytne dvě paralelní třídy každému z devíti ročníků, tedy 18 kmenových učeben, 4 odborné učebny, 2 tělocvičny, kapacitně odpovídající kuchyň s jídelnou, s adekvátní zázemí pro pedagogy, sborovnu, prostory pro školní družinu, školní klub a knihovnu. Velikost jednotlivých učeben umožňuje kapacitu 30 žáků ve třídě, celková kapacita školy je 540 žáků. Počítáno je s 60 zaměstnanci.

 

Architektonickou soutěž vyhrála realizovaná ZŠ v Dobřichovicích

 

Podrobně o architektonickém řešení projektu nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany někdy příště.