Středočeský kraj plánuje kvůli suchu nové vodní nádrže

Nové vodní nádrže mají pojmout kolem pěti milionů kubíků vody
 

Od hejtmana Středočeského kraje jsme získali vyjádření o analýze vodárenských kapacit, nových vodních nádrží na Oráčově, Valdeku a Nabdíně a záměrech na Rakovnicku. 

Možnosti vodovodu
"Středočeský kraj připravuje analýzu, která by zhodnotila dopad letošního sucha na vodní zdroje určené pro zásobování pitnou vodou a současně distribuci pitné vody v obcích. Cílem analýzy je revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálu nových propojení vodárenských soustav (v rámci plánů rozvoje vodovodů a kanalizací pro území kraje) za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou," sdělil hejtman Miloš Petera.

Tři nové vodní nádrže
Rada Středočeského kraje odsouhlasila rozšíření Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní využití těchto území o 3 lokality ve Středočeském kraji. Jedná se o lokality Oráčov, Valdek a Nabdín. "Lokalita Nabdín na Bakovském potoce by měla sloužit k vyrovnávání a nadlepšování průtoků v Bakovském potoce během suchých period. Dotčenými obcemi jsou Velvary, Hobšovice a Černuc. Vodní nádrž Oráčov, která se dotýká obcí Jesenice a Oráčov, by měla mít za úkol vyrovnávání a nadlepšování průtoků v Rakovnickém potoce. Lokalita Valdek se nachází v Brdech a v případě vymezení retenčního prostoru může přispět ke zvýšení stupně ochrany před povodněmi Komárova, Oseku a Hořovic," vysvětlil hejtman Miloš Petera.

Vodní nádrže na Rakovnicku
Proběhla také jednání o výstavbě vodních nádrží na Rakovnicku. "Pro oblast Rakovnicka bylo vycházeno ze studie Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulačních schopností  v povodí Rakovnického potoka, kterou zpracoval Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka v lednu 2012. V dalších etapách proběhlo zpřesnění údajů a výběr lokalit. Pro navržené vodní nádrže byly zpracovány studie proveditelnosti," uvedl Miloš Petera.
 


Životní styl

Zdraví

Hobby