Dolní Břežany – historie přesahující dva tisíce let

Břežanský zámek, brzy možná nový hotel
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Kolem Prahy je mnoho menších i větších obcí, ale ne každá z nich se může chlubit délkou osídlení přesahujícím náš letopočet. Dolní Břežany patří mezi ty „dlouhověké“. Historie obce je nesmírně zajímavá nejen proto, že se nachází blízko Prahy.
Naše hlavní město v době před začátkem letopočtu totiž neexistovalo…

 

Na počátku osídlení území v oblasti Dolních Břežan stojí Keltové, kteří si ještě před začátkem našeho letopočtu v blízkosti dnešní obce postavili na Závisti opevněné sídlo – oppidum. Představovali pozoruhodnou část historie Evropy. Jednalo se o lid, jenž postupně obydlil značnou část našeho kontinentu a smísil se s jinými proudy osídlenců postupujícími z různých částí světa. Došlo tak ke zrodu kmenů germánských. Na místě budoucích Dolních Břežan si noví obyvatelé postavili během první poloviny 11. století opevnění v lokalitě „Hradišťátko“. 
V současnosti jsou archeologická naleziště ve výše uvedených lokalitách zakonzervována, aby byla uchráněna před nežádoucími vlivy počasí i nezvanými hosty.

Ve středověku byl o Dolní Břežany zájem

 Nejstarší písemné záznamy o obci nám sdělují, že zde roku 1332 došlo ke koupi statku pražským měšťanem Olbramovicem. Od té doby je tato obec historicky „prověřená“. Její další osudy byly spojeny s událostmi celé země. Za husitských válek došlo k dobytí břežanské  tvrze husity, kteří ji pokořili podobně jako opevnění blízkých Zlatníků. Ke konci 16. století byla znovu obnovená tvrz přestavěna místokancléřem Království českého Krištofem Želínským ze Sebuzína na renesanční zámek. Tento objekt v průběhu věků několikrát změnil majitele, z čehož je patrné, že o něj byl velký zájem.

Historii regionu od pravěkého osídlení po současnost mapuje Regionální informační centrum Keltského oppida Závist.

Dolní Břežany nepatří do muzea

Obec Dolní Břežany v žádném případě netěží pouze ze své minulosti. Již v předchozích dobách je možné zde pozorovat čilý podnikatelský ruch. V Břežanech byl pivovar, tedy podnik, jenž byl zdrojem příjmů do panské pokladny a přinášel práci lidem v okolí. Samotná budova pivovaru byla zbourána až v 60. létech minulého století. V obci se nacházely další objekty sloužící potřebám obyvatelstva i rozvoji podnikatelských aktivit, např. kovárna a různé řemeslnické dílny.

 

Současné Břežany představují moderní obec v blízkosti hlavního města. Náměstí s terminálem MHD zajišťuje dobrou obslužnost obyvatel a díky tomu se rozrůstá bytová výstavba. Jediná připomínka k současným Břežanům směřuje ke stavu historické dominanty –  zámku, který se nachází v žalostném stavu. Ale doufejme, že i to se brzy změní… 
        

 

Klíčová slova: