O prvňáčky se mělo losovat

3. ZŠ Slaný
 

Na 3. základní škole ve Slaném se mělo losovat o přijetí dětí. Čím dál častěji jsou, v případě naplněné kapacity, školy k takovému kroku bohužel tlačeny.

Proti losování se vyslovila veřejnost. Slánští dokonce založili facebookovou skupinu – Nesouhlasím s losováním! – kde se rozjela veřejná diskuze. Rodiče měli obavy, že by se po přihlášení nemusely jejich děti dostat do první třídy. Hrozila skutečnost, že například dítě dívající se na budovu školy, bude docházet na vzdálenější základní školu. Díky losu mohlo dojít i k rozdělení dvojčat. Ředitel školy se snaží najít další možnost, jak pojmout všechny děti. Pokud nedojde u některých dětí k odkladu školní docházky, jsou jedinou možností stavební úpravy a otevření další první třídy.

Žádná výjimka

Tento problém není ojedinělý. Bohužel, ředitelé škol obvykle nemají na vybranou, mohou pouze na problém upozorňovat. „Vzhledem k celkové kapacitě školy je možné přijmout jen 84 dětí. V případě, že počet dětí uvnitř spádového obvodu školy překračuje kapacitní možnosti základní školy, nemá ředitel školy vhodný nástroj na odmítnutí oprávněných žadatelů o přijetí a řešení je nutné hledat v povinnosti obce,“ říká ředitel 3. základní školy ve Slaném, Martin Hrabánek.

Ochránkyně lisdkých práv

V tíživé situaci se obrátil na vedení města. To mu nejprve doporučilo, aby postupoval podle doporučení ochránkyně lidských práv. Ta určila jako nejvhodnější variantu právě los. Školský zákon nepočítá se situací, kdy škola nemůže přijmout spádové děti, protože je povinností obce nastavit spádové obvody podle demografického vývoje a kapacit škol.

Možná bude druhé kolo

Další dílčí kritéria při větším počtu spádových dětí jsou například věk, sourozenci, kteří dochází do školy, nebo vzdálenost od školy. Ani jedno však nemá zákonnou oporu. Aby se nakonec podařilo problém vyřešit ke spokojenosti rodičů, muselo by dojít ke stavebním úpravám a následnému rozšíření kapacity. Pak by ve Slaném mohlo dojít k otevření dalších prvních tříd tak, aby pojaly všechny žáky ve spádové oblasti. V tuto chvíli ovšem na jednání zastupitelstva nebyl zařazen bod – stavební úpravy a rozšíření kapacity školy, aby byla vše jasné. Ředitel školy zatím neví, zda se tak stane dodatečně, proto škola může pojmout prozatím jen 76 žáků ze spádové oblasti. U deseti dětí čekajících na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně může ředitel přerušit správní řízení, zbylých 25 zájemců musí momentálně odmítnout. V případě, že dojde k navýšení kapacity školy, vypíše ředitel druhé kolo přijímacího řízení.

Jak se to může stát

A proč takové situace vůbec vznikají? „Stav, kdy školy nemůžou pojmout všechny žáky ze školského obvodu, svědčí zpravidla o tom, že obec vymezila školský obvod bez ohledu na kapacitu školy a bez náležité znalosti demografických podmínek na příslušném území. Případně může tato situace svědčit o tom, že obec nereaguje odpovídajícím způsobem na změny v počtech obyvatel v příslušném obvodu,“ řekl ČtiDoma.cz Hrabánek.


Zdraví a styl

Historie