Dioxinová blamáž v režii ČEZ: Upravili si údaje, aby obhájili stavbu spalovny u Mělníka?

Plány "mělnické" spalovny
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Ještě se ani nezačala stavět, a už budí obrovské emoce. Velkokapacitní spalovna Mělník, která se však ve skutečnosti plánuje v Horních Počaplech, je prý nutností kvůli zákazu skládkování odpadů, který bude platit od roku 2024. Možná, ale možná je to také jen strašení za účelem udělat velký byznys. Navíc se zdá, že skupina ČEZ neříká všechno úplně tak, jak to opravdu je.

Skupina ČEZ se chystá vybudovat obří spalovnu odpadu. Projekt, který nese honosný název Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Mělník, je však od začátku obestřen celou řadou nejasností. Nechme teď stranou, že vlastně vůbec není plánován do zmíněného města, ale o pár kilometrů jinam. Dokonce si na chvíli nevšímejme ani toho, že část spáleného odpadu se v nejrůznějších podobách stejně bude muset dále skladovat i po roce 2024.

Oficiální název stavby používaný ČEZem je Závod na energetické využití odpadu (ZEVO) Mělník. Reálně jde o spalovnu odpadů, která využívá páru k ohřevu vody a vytápění a je osazena turbínou k výrobě elektrické energie.

Věnujme se spíše podkladům, které jsou k dispozici. ČEZ v hodnocení vlivu spalovny na životní prostředí tvrdí, že celkové emise toxických dioxinů do ovzduší jsou 25krát vyšší, než uvádí Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Z materiálu dále vyplývá, že většina emisí vzniká přírodními procesy, a navíc zcela opomíjí dioxinovou zátěž v popílku ze spaloven. Z těchto údajů pak elektrárenská společnost vyvozuje, že dopad spaloven na životní prostředí je zcela zanedbatelný. Jenže...

Komu to prospěje?

V příloze k dokumentaci EIA k mělnické spalovně, která byla předložena k veřejnému připomínkování, ČEZ uvedl, že celkové emise dioxinů do ovzduší v České republice činí 740 g TEQ. Podle MŽP je však odhad emisí dioxinů ve skutečnosti 25krát nižší. "Z hlášení podle Úmluvy o dálkovém přeshraničním přenosu škodlivin vyplývá, že hodnota národních emisí PCDD/F za rok 2016 je 29,26 g TEQ," potvrdil Pavel Gadas z odboru ochrany ovzduší MŽP.

Pro ilustraci, zkreslený údaj ČEZ o emisích 740 g TEQ představuje roční limitní dávku pro 14,5 miliard lidí, pokud by dioxiny přijali v potravinách. Po přepočtu množství dioxinů na obyvatele a srovnání s čísly, která hlásí státy z celého světa, by na tom podle ČEZ byla Česká republika o něco hůře než Keňa, 4x hůře než Kazachstán, Ukrajina nebo Argentina, 6x hůře než Rusko a 20x hůře než Čína, Velká Británie anebo 30x hůře než Indie.

TEQ – dioxiny mají rozličnou toxicitu. Proto se při uvádění množství uvádí tzv. toxický ekvivalent, který vyjadřuje míru toxicity konkrétního typu dioxinu ve vztahu k tomu nejtoxičtějšímu z nich (2,3,7,8 tetrachlordibenzo-p-dioxin, TCDD).

Nepřesností je prý více

ČEZ dále tvrdí, že 82,5 % emisí dioxinů vznikají přírodními procesy, například při lesních požárech. "Většina dioxinů ve skutečnosti vzniká jako důsledek lidské činnosti, v chemické výrobě nebo spalováním chlorovaných látek. Mezinárodní panel odborníků spočítal podíl lesních požárů na emisích dioxinů jako velice malý. Pokud by v České republice shořely všechny lesy, na základě údajů odborníků by emise dioxinů dosáhly zhruba tří pětin ze 740 g TEQ," komentoval další podivnost v materiálech, které mají sloužit jako podklad pro schválení spalovny odpadů na Mělnicku, Jindřich Petrlík ze společnosti Arnika, která na problém upozorňuje.

Energetická společnost navíc informuje pouze o emisích dioxinů do ovzduší, na kterých se v ČR spalovny podílí méně než 0,5 %. Opomíjí však popílky a popel. V těch totiž spalovny vyprodukují tolik dioxinů, jako jsou emise těchto látek do ovzduší za celou republiku. "Samozřejmě záleží na tom, co se s dioxiny v popílcích děje dál. Už jsme se mnohokrát přesvědčili, že popílky ze spaloven se používají při různých rekultivacích anebo jako stavební materiál. A zde unikají kontrole a mohou se často šířit do okolního prostředí a kontaminovat ho. Ani nakládání s popílky z plánované spalovny ČEZ však příliš neřeší," doplňuje Petrlík.

Podle něj se ČEZ veřejnosti snaží vymalovat svůj záměr jen v růžových barvách a přitom ještě ani neví, jakou přesně použije technologii spalování odpadů a čištění spalin. "Hodně lidí v obcích z okolí elektrárny je naštvaných a zkreslování informací ČEZu určitě nepomůže, spíš naopak," soudí Hana Beranová ze spolku Ekozahrada Pod věží z Horních Počapel, kde se výstavba spalovny plánuje.

Doporučený maximální příjem dioxinů (převážně potravinami) je 2 pg TEQ/kg tělesné váhy za den, tedy pro 70kg jedince je to 140 pg TEQ za den.

Otevřený dopis a žádost o nápravu

Společnost Arnika a spolek z Horních Počapel v otevřeném dopise žádají ministra životního prostředí, aby hodnocení vlivu na životního prostředí, které se opírá mimo jiné o zcela zkreslující informace podávané ČEZ a zpracovatelem dokumentace EIA, vrátil jako chybné. Současně ministra požádaly o dohled nad pravdivým informováním veřejnosti o emisích a dalších údajích o perzistentních organických látkách.

"Nechceme nic víc než plnění Stockholmské úmluvy, kterou Česká republika ratifikovala a podle které má veřejnost právo na přístup k aktualizovaným informacím a rovněž právo účasti při řešení problematiky látek, jako jsou dioxiny a jejich vlivů na zdraví a životní prostředí," uzavřel Petrlík.

Spalovny odpadů bývají velkým průmyslovým původcem dioxinů, z nichž některé jsou silně karcinogenní, reprotoxické a poškozují nervový a imunitní systém. Arnika dlouhodobě vliv spaloven na životní prostředí sleduje a informace o množství dioxinů v odpadech a emisích zveřejňuje na webu www.znecistovatele.cz.