Vláda schválila akční plány Zdraví 2020

 

Mezi 13 akčních plánů Národní strategie Zdraví 2020 patří například prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora pohybové aktivity nebo zvládání infekčních onemocnění.

Celkové minimální náklady na Národní strategii Zdraví 2020 jsou předběžně odhadovány na 10 miliard Kč. Značná část peněz půjde z prostředků ESIF (Evropské strukturální investiční fondy).

Realizace jednotlivých plánů a vyčíslení nákladů bude přípravena s jednotlivými resorty, neziskovým a soukromým sektorem nebo vzdělávacími a výzkumnými institucemi.

„Tato strategie jasně definuje priority České republiky v oblasti péče o zdraví, které povedou ke zlepšení zdravotního stavu našich občanů. Existence tohoto dokumentu nám také umožňuje čerpat finanční prostředky z evropských fondů, což je pro realizaci akčních plánů zásadní,“ řekl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. 

Národní strategii Zdraví 2020 podpořila i Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Má stabilizovat systém prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví. 

 

Podpora pohybové aktivity

Naprostá většina dětí v České republice nemá doporučovanou minimální pohybovou aktivitu, tj. 60 minut denně. V dospělém věku potom většina populace vykonává profese za minimálního energetického výdeje. Trpíme chronickými neinfekčními onemocněními, kterým se ve většině případů dá předejít. Pasivní životní styl je jedna z hlavních příčin jejich vzniku.

Řešením má být podpora pohybové aktivity ve vzdělávání, aktivní mobilita, podpora sportu a aktivního využívání volného času, pohybové aktivity ve zdravotnictví, sociálních službách, u  zaměstnavatelů, potřebné prostředí a infrastruktura.

           

Správná výživa a stravovací návyky

Srdečně cévní a nádorová onemocnění patří mezi hlavní příčiny úmrtí v ČR. Energetická a nutriční nevyvážeností stravy způsobuje zvýšení rizika rozvoje nadváhy a obezity a zároveň také riziko výše jmenovaných onemocnění.

Cílem akčního plánu je předcházet správnou výživou výskytu onemocnění a prostřednictvím mezirezortní spolupráce zabezpečit vyváženou a pestrou stravu všem obyvatelům.

 

Prevence obezity

V rámci Evropské unie zaujímá ČR ve výskytu obezity nelichotivé postavení. Kromě genetické zátěže jsou hlavními spouštěči rozvoje obezity faktory životního stylu - nedostatečná pohybová aktivita, nesprávná výživa, nedostatečně zvládaný stres, vliv prostředí apod. Včasná komplexní léčba obezity může zvrátit již rozvinuté metabolické komplikace a tak předcházet dalším onemocněním.

Cílem tohoto akčního plánu je v meziresortní spolupráci vytvořit podmínky obyvatelům ČR pro zdraví ochraňující chování, zaměřené na udržení optimální tělesné hmotnosti. Má motivovat občany ČR ke zdravým návykům.

 

Zvládání infekčních onemocnění

Přibývá zejména infekcí, které přicházejí jako komplikace jiného základního onemocnění. Roste počet a význam infekcí vyvolaných multirezistentními kmeny bakterií. Významnou kapitolu v této oblasti představuje rovněž prevence a kontrola infekce HIV/AIDS.

Snahou tohoto akčního plánu je přizpůsobit zaměření infekčních pracovišť tak, aby byla zároveň zachována základní síť lůžkových infekčních oddělení. Předpokládá se vybudování specializovaného centra pro vysoce nebezpečné nákazy (VNN) na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí (KIPTN) v Nemocnici Na Bulovce v Praze, které bude sloužit pro izolaci a léčbu nemocných s VNN (nebo s podezřením na tuto diagnózu) v ČR.

 

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí - Zdraví 2020