Lex voucher v době po 31. 8. 2020

V souvislosti se situací ohledně koronaviru byl český zákonodárce nucen rychle jednat a přizpůsobit se momentálnímu stavu
  |  Komerční sdělení

Byť se doba dovolených pomalu ale jistě chýlí ke konci, otázka voucherů na dovolenou, které cestovní kanceláře začaly vydávat na jaře tohoto roku, je stále aktuální. A to i v kontextu změn vstupu do zahraničních zemí.

Co tedy dělat v případě, že jste měli strávit dovolenou v září ve Španělsku, ale kvůli povinnosti předložení negativního testu na koronavirus při návratu zpět do vlasti jste se rozhodli pobyt zrušit: přísluší vám voucher nebo peníze?

Co na to zákon?

V souvislosti se situací ohledně koronaviru byl český zákonodárce nucen rychle jednat a přizpůsobit se momentálnímu stavu. Díky tomu bylo schváleno i několik nových zákonů, které se snažily na nastalou situaci reagovat. Jelikož se jednalo o situaci novou, ve které se česká legislativa dosud neocitla, uskutečněné kroky opakovaně vyvolaly vášnivé debaty jak na poli politickém, tak i u široké veřejnosti. Na jaře letošního roku proletěl společností návrh zákona ve věci cestovního ruchu, tzv. lex covid, který byl v dubnu letošního roku přijat coby zákon č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (dále jen jako „lex covid“).

Co bylo cílem „lex covid“?

Podle slov ministerstva pro místní rozvoj bylo cílem tohoto zákona především pomoci cestovním kancelářím tak, aby se předešlo vlně úpadků a byla tímto ochráněna zaměstnanost v odvětví cestovního ruchu. Cestovní kanceláře díky ochranné době neměly povinnost vyplácet cenu zájezdu v plné výši svým klientům při zrušení zájezdu, ale naopak jim byla poskytnuta možnost vystavení voucheru svým klientům. Tento voucher pak umožnil cestovním kancelářím odložit vrácení plateb po dobu trvání ochranné doby, která končí 31. 8. 2021, jak uvádí ustanovení § 3 odst. 2 lex covid.

Je ale důležité upozornit na skutečnost, že vystavení voucheru cestovní kanceláří bylo podmíněno důvodem, a to buď

  • odstoupení od zájezdu samotným zákazníkem
  • nebo cestovní kanceláří jakožto pořadatelem zájezdu, a to pro nevyhnutelné a mimořádné okolnosti (ve smyslu ustanovení § 2535 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen jako „občanský zákoník“).

Možnost použití voucheru je dle ustanovení § 2 výše zmíněného zákona lex covid omezena pouze na zájezdy s termínem zahájení zájezdu od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020. Z tohoto plyne, že od 1. 9. 2020 cestovní kanceláře mají v případě odstoupení od smlouvy a následného zrušení zájezdu povinnost vrátit klientovi peníze, které odpovídají částce, kterou za zájezd zaplatil. Důležité je upozornit na to, že pro odstoupení od smlouvy o zájezdu a jeho následné zrušení s cílem vrácení veškerých uhrazených plateb je již nadále potřeba se řídit podmínkami danými ustanovením § 2535 občanského zákoníku.

Následující pravděpodobný scénář

Je tedy možné očekávat jistou nevoli ze strany cestovních kanceláří, které po nevydařené letní sezoně nejsou zcela ochotny vracet klientům všechny uhrazené platby v případě odstoupení od smlouvy. Dá se tedy očekávat, že zmíněné ustanovení § 2535 občanského zákoníku a termíny jako „nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu“ budou cestovními kancelářemi vykládány jinak, nežli by si je vyložil klient, a to kolikrát v neprospěch zákazníka. V tomto smluvním vztahu mezi cestovní kanceláří a klientem, coby spotřebitelem, se dá však předpokládat, že v případných sporech bude přisvědčeno právě klientům jakožto spotřebitelům tak, jak se již ukázalo ze soudní praxe.

Závěrem

Závěrem je však třeba zmínit, že se cestovní kanceláře po nevydařené letní sezoně stále potýkají s finančními problémy. Vyšší zájem o vrácení plateb za zrušené zájezdy z důvodu odstoupení od smlouvy (dle ustanovení § 2535 občanského zákoníku) bude pro ně vytvářet jen další problémy. Na základě toho se začínají objevovat cestovní kanceláře, které poskytují klientům v této situaci své vlastní vouchery, které fungují na principech, jak je známe z lex covid. Podle slov ministryně pro místní rozvoj by lidé měli i takových voucherů vystavených jednotlivými cestovními kancelářemi využít, aby tak podpořili danou cestovní kancelář, jak uvedla v rozhovoru pro ČT 24.

Rozhodnutí je na každém z vás

Konečné rozhodnutí je však na samotných klientech. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy
o zájezdu a následného zrušení z jejich strany, zajisté mohou po kancelářích požadovat vrácení veškerých peněz souvisejících se zájezdem. V případě, že cestovní kancelář vystavuje vlastní vouchery a klient by rád touto cestou podpořil cestovní kancelář, má i tuto možnost.

Potřebujete právníka?

Zasáhl koronavirus vás nebo vaše dlužníky? Potřebujete ostříleného právníka, který se dobře vyzná i v nově vzniklých situacích? Obraťte se na advokátní kancelář Fabian & Partners. Pomohou vám s vymáhání dluhů, pohledávek, neuhrazených faktur, výživného nebo také v případě nevyplacení mzdy zaměstnavatelem.