V Radotíně nejsou žádní troškaři. Investují se desítky milionů

 

Sen každého starosty je mít v rozpočtu tolik peněz, aby mohl uspokojit potřeby a přání všech "svých" obyvatel. To se sice zřejmě nikdy nikde nestane, v Radotíně se tomu však alespoň přibližují. Investovat se tam bude letos opravdu hodně. 

Radotínská samospráva má letos, i díky dosavadnímu dobrému hospodaření, k dispozici doposud nejvyšší částku na vlastní investiční akce a chce je také co nejlépe využít. Vedle projektů, které se budou postupně během roku dokončovat (další stanoviště pro podzemní kontejnery, rekonstrukce chodníků na náměstí Osvoboditelů, Místo u řeky II), jsou v plánu další velké stavební akce ve veřejném prostoru. 

Kde na to vedení městské části vzalo? To vysvětluje radotínský starosta Karel Hanzlík: "V rozpočtu schváleném na prosincovém zasedání zastupitelstva je totiž pro tento rok vyčleněn zatím největší objem vlastních investičních prostředků, více než 20 milionů korun." Částka nepůjde jen na jednu věc, naopak, rozdělí se.

Rozšíří se škola

Rada městské části Praha 16 už schválila uzavření smlouvy o dílo v rámci řízení na zpracování projektové dokumentace na další rozšíření Základní školy Loučanská. Se stavbou by se mělo začít v okamžiku, kdy se škola vyprázdní, tedy o letních prázdninách. Díky tomu, že se podařilo na již probíhající nástavbu dalšího patra nad školní budovou dílen získat unijní dotaci, schválilo hlavní město Praha přesun přidělených peněz na přeměnu nepoužívaného atria mezi šatnami a tělocvičnou v zastřešený multifunkční prostor.

Vznikne tak nejen aula pro větší setkání a kulturní akce, ale i nová sborovna. Na místě té stávající bude prostor pro další třídu, součástí projektu je ale i nástavba nad šatnami školní jídelny, kde vznikne kabinet pro vyučující prvního stupně školy. "Celkově tyto změny přinesou navýšení kapacity školy o dalších šedesát míst, což by mělo pokrýt i další očekávaný nárůst počtu radotínských školáků v příštích letech," doplňuje radotínský starosta Hanzlík. 

Hasiči se konečně dočkají

V druhé polovině roku by měla být zahájena i výstavba nové hasičské zbrojnice pro JSDH Radotín, začne se bouráním. Stavba je totiž naplánována na místě provizorní stavby bývalé mateřské školy, tzv. "dřeváku". K jeho demolici však bude moci dojít až poté, co bude zanesen do katastru nemovitostí převod zbývající třetiny objektu z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na městskou část.

K převodu dvoutřetinového podílu vlastněného hlavním městem došlo již v dubnu 2016 v návaznosti na přidělení dotace v rámci programu pro jednotky SDH obcí vyhlášeného Českou republikou ve výši 24,8 milionu (zbývajících 4,9 milionů korun půjde z rozpočtu městské části Praha 16). V současné době se zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Nová zbrojnice s přístupem přímo na Karlickou ulici nahradí nevyhovující prostory v bývalé zemědělské usedlosti ve vnitrobloku za domem U Koruny, které užívají dobrovolní hasiči nyní. 

A co dál?

Po dlouhém vyjednávání se podařilo získat i důležitou účelovou investici ve výši 28 milionů korun na vybudování protipovodňových opatření v oblasti Šárova kola. Po odbagrování dosavadního valu, přeložkách sítí a vybudování kanalizace vyroste na místě oplocení zahrad směrem k řece betonová zeď o výšce až 1,5 metru s propustky pro vjezdy. 

Pokračovat se bude i v zateplování budov městské části, tentokrát přijde na řadu objekt sociálních agend čp. 732/7 na náměstí Osvoboditelů. Na základě dotace získané v listopadu loňského roku ze Státního fondu životního prostředí bylo nyní možné vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Zateplovat se zde bude fasáda, dojde k osazení nových oken tam, kde ještě nedošlo k jejich výměně, zateplí se strop prvního patra a i zde dojde k osazení nových klempířských prvků – okapových svodů, okenních parapetů a napojení stříšky nad vchodem.

Plánují se i další investice – do postupného výkupu pozemků pro další výstavbu protipovodňových opatření či do dalších bezpečnostních opatření v dopravě. Chystá se obnova vodovodního řadu v ulici Chatová, pro niž v současné době probíhá stavební řízení, bude se opravovat schodiště k autobusové zastávce na Karlické. No, v Radotíně se toho prostě bude letos dít dost a dost.