Dopis Babišovi: Zajistěte neprodleně transparentní udělování dotací pro zemědělce

Andrej Babiš stále vede kampaň po krajích, na některé věci zřejmě nemá čas
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Na téma Andrej Babiš a "jeho" dotace by se už dal napsat docela dobrý bestseller. Není to zdaleka jen o Čapím hnízdě, kde český premiér stále jaksi dluží 50 milionů, které za něj zřejmě zaplatí daňový poplatník. Jde i o další peníze, které si prý lídr hnutí ANO rozděluje, jak se mu zlíbí. Peníze plynou hlavně do velkých agropotravinářských komplexů.

Není se tak čemu divit, že spoustě lidem dochází trpělivost a po Babišovi žádají, aby odkryl karty. Výjimkou nejsou ani někteří poslanci, kterým není lhostejný pohyb financí z Evropské unie, které by měly primárně pomáhat tam, kde je to třeba. Jednou z nich je i poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. My její otevřený dopis přinášíme v nezkrácené podobě.

Vážený pane premiére,

kontrolní závěry z kontrolní akce NKÚ č. 17/26, jejímž cílem bylo prověřit účelnost a efektivnost vynaložených finančních prostředků z opatření Spolupráce v rámci PRV 2014 – 2020, přinesly závažná zjištění. Jedná se například o následující nedostatky:

  • Většina peněžních prostředků opatření M16 Spolupráce je přidělena operaci 16.2.2 podporující vývoj při zpracování zemědělských produktů. Výše alokovaných prostředků na tuto operaci je cca 111 mil. €, což je 74 % alokace opatření M16 Spolupráce, a celé opatření M16 Spolupráce je tedy realizováno převážně pomocí této jedné operace. Zde čerpají dotace především velké potravinářské podniky, a to často opakovaně a bez zastropování výše dotace pro programové období. Částky vynakládané na spolupráci ve formě výdajů na vědu a výzkum, jakožto klíčový element opatření M16 Spolupráce, jsou zde však zanedbatelné, převažují výdaje na nákup strojů, technologií a stavební úpravy.
  • Pro posuzování inovativnosti a dalších odborných záležitostí projektů vytvořilo MZe hodnotitelské komise a stanovilo pravidla pro jejich činnost. Tato pravidla však nezaručují transparentnost. Při hodnocení není zachována dostatečná auditní stopa, aby bylo rozhodnutí komise přezkoumatelné. Další ne zcela transparentní částí hodnocení je posouzení efektivnosti.
  • V případě odvolání proti rozhodnutí o ukončení administrace žádosti si přezkumná komise vyžadovala u některých projektů posouzení hodnotitelské komise. Složení této hodnotitelské komise, posuzující oprávněnost odvolání žadatele, bylo shodné s hodnotitelskou komisí, která již hodnotila projekt při podání žádosti o dotaci. U žádného projektu opakovaně posuzovaného hodnotitelskou komisí nebylo odvolání vyhověno. Vzhledem k takto nastavenému systému zde existuje riziko, že proces rozhodování o odvolání v rámci opatření M16 Spolupráce není zcela objektivní.
  • MZe uplatňuje nerovný přístup k žadatelům v různých operacích. Žadatelé v rámci finančně nejvýznamnější operace 16.2.2 jsou zvýhodňováni oproti žadatelům v ostatních operacích, a to výší dotace, jednodušším formulářem žádosti o dotaci, předkládáním smluv o spolupráci až ve fázi žádosti o proplacení.

Je třeba přijmout opatření

Na chyby v rozdělování zemědělských dotací upozorňuje i Evropská komise, podle které Česká republika nedostatečně prověřovala, zda se příjemci dotací aktivně věnují zemědělské výrobě. České republice kvůli tomu hrozí pokuta ve výši 7,5 mld. Kč.

Z výše uvedených důvodů považuji za nezbytné, abyste v součinnosti s ministrem zemědělství předložil seznam opatření, která povedou k transparentnímu rozdělování finanční podpory určené především malým a středním podnikům v zemědělské výrobě.

Pokud taková opatření připravujete, žádám Vás v souladu s § 11 odst. 1, zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny o informaci, o jaká konkrétní opatření se bude jednat a v jakém časovém horizontu je předložíte.

Dále Vás na základě § 11 odst. 1, zákona č. 90/1995 Sb., žádám o poskytnutí následujících informací:

Žádám o poskytnutí informací

Jaké národní a evropské dotace z operačního programu Podpora rozvoje venkova směřovaly od roku 2014 do podniků SME (small and medium-sized enterprises dle evropské definice EUR-Lex - 32003H0361)?

  • Jaké národní a evropské dotace z operačního programu Podpora rozvoje venkova směřovaly od roku 2014 do podniků větších než SME?
  • Žádám o tabulkový přehled obsahující název dotačního programu; název firmy, která z programu čerpala; popis projektu, na který byla dotace poskytnuta; výše poskytnuté dotace; podíl veřejných zdrojů na přidělené dotaci.

Učiňte tak bezodkladně

Vážený pane premiére, žádám Vás, abyste z pozice předsedy vlády bezodkladně zajistil transparentní přidělování dotační podpory určené především malým a středním zemědělcům tak, aby nedocházelo k čerpání velkými agropotravinářskými komplexy.

Děkuji Vám za poskytnutí požadovaných informací.

S pozdravem

-Markéta Pekarová Adamová-

Markéta Pekarová Adamová: Zeman je symbol ruské propagandy, která ho efektivně využívá. Rozhovor čtěte zde.