Obce se bouří proti plánované obalovně ve Chvatěrubech. V budoucnu totiž může způsobit velké problémy

Na této úrodné zemědělské ploše má vyrůst další průmyslový závod...
Zobrazit fotogalerii (2)
 

V minulém roce oznámila společnost VAH Construction, s. r. o., záměr vybudovat obalovnu ve Chvatěrubech. Návrh však byl odmítnut nejen okolními obcemi, ale i řadou občanských sdružení, jež poukazovaly především na možné zhoršení dopravní situace na Kralupsku, větší znečištění ovzduší či nezvratné změny klimatu. Bude to však něco platné?

Na základě výše zmíněných námitek a návrhu zpracovatele posudku EIA krajský úřad Středočeského kraje rozhodl vrátit dokumentaci záměru výstavby obalovny k přepracování. Zda VAH Construction, s. r. o., přijde s jiným návrhem či nápad vybudovat toto průmyslové zařízení úplně opustí, však ukáže teprve čas.

Z hlediska kvality životního prostředí patří okres Mělník k nejvíce zatíženým lokalitám nejen ve Středočeském kraji, ale i v celé České republice. "Největším zdrojem znečištění na Mělnicku byly dříve především energetický průmysl a chemická výroba. Díky přísnější legislativě a úpravám technologií se podařilo vliv průmyslu na životní prostředí značně snížit. V současné době však přispívají velkým dílem ke znečištění prostředí také narůstající doprava a lokální vytápění," uvádí se ve zprávě o vyhodnocení kvality ovzduší na Kralupsku za rok 2017, kterou vypracovalo Ekologické centrum Kralupy.

Trojúhelník smrti...
...je označení užívané zejména před rokem 1989 pro oblast mezi Kralupy nad Vltavou, Mělníkem a Neratovicemi, a to kvůli průmyslovým závodům, které zde byly postaveny.

Obyvatelé všech obcí, jež se mezi těmito městy nacházely, totiž museli neustále dýchat znečištěný vzduch, doplněný o rakovinotvorné látky, ať už docházelo k jeho proudění z jakékoliv světové strany. 

Znečištění ovzduší je stále problém

V uplynulých letech byla proto snaha špatnou dopravní situaci zlepšit, třeba výstavbou obchvatu kolem Kralup, což se však zatím nepodařilo. Přitom každé další průmyslové zařízení přispívá nejen k nárůstu případných dopravních kolapsů, ale především stále se zvyšující počet automobilů zhoršuje již tak znečištěné ovzduší.

Situace do budoucna navíc nevyhlíží příliš růžově. "Již v březnu loňského roku předložila krajskému úřadu Středočeského kraje společnost VAH Construction, s. r. o., záměr vybudovat obalovnu ve Chvatěrubech," sdělila tisková mluvčí krajského úřadu Nicol Lenertová s tím, že tato se má zabývat přípravou asfaltových směsí, které mají posloužit při výstavbě a údržbě lokální silniční sítě do okruhu asi šedesáti kilometrů.

Výstavba může poškodit životní prostředí

Podle připravené dokumentace měla být obalovna schopna vyrobit až 210 tun asfaltu za hodinu, za rok se mělo jednat až o 100 000 tun. I když na první pohled celé zařízení vypadá celkem neškodně, jeho stavba by mohla mít bohužel nedozírné následky na životní prostředí nejen ve Chvatěrubech, ale i v okolí. V tomto směru se vyjádřila také nejen řada dotčených obcí, ale i místní občanská sdružení.

"Vzhledem k tomu, že záměr se nachází na území, které je již takto zatížené chemickou výrobou a dopravou, kde navíc pravidelně dochází k překračování limitů výskytu prachových částic, je zcela nevhodné vybudovat zde takovéto zařízení," vysvětlil místostarosta Libor Lesák, jenž si za město Kralupy nad Vltavou převzal celou záležitost osobně na starost. 

Obce se dalšímu průmyslovému podniku brání

Spolek "Za životní prostředí Úžic u Kralup" zase poukázal na skutečnost, že stavba dalšího průmyslového zařízení se chystá na území tzv. trojúhelníku smrti, tedy na místě značné koncentrace chemických podniků, kde by měl být zachován zbytek původní krajiny, nikoliv narušován výstavbou dalších továren, mezi které patří i zmíněná obalovna, a doporučil její umístění na méně exponovaném místě.

EIA je proces posouzení vlivů na životní prostředí, který si klade za cíl vyhodnotit vlivy plánovaných zařízení a staveb nejen na přírodu, ale také na zdraví obyvatel dané lokality. V samém závěru je pak díky studii EIA možné říci, zda je vhodné v tomto ohledu stavbu realizovat či nikoliv, anebo za jakých podmínek je její vznik možný.

"Závěr zjišťovacího řízení z května 2017 byl tedy vydán se závěrem, že záměr Obalovna Chvatěruby má významný vliv na životní prostředí, a bude proto posuzován podle zákona," vysvětluje postup krajského úřadu Nicol Lenertová a dodává, že společnost VAH Construction, s. r. o., na konci téhož roku doručila dokumentaci vlivů projektu Obalovna Chvatěruby k posouzení.

Dokumentace obsahuje řadu nepřesností

"Zpracovatel studie EIA se zcela nevypořádal s našimi námitkami z loňského roku, proto s výstavbou tohoto průmyslového zařízení i nadále nesouhlasíme," zdůraznil Libor Lesák s tím, že kromě negativního vlivu na dopravní situaci a ovzduší obnáší celý záměr i další rizika. Počítá například s odtokem odpadních vod do Černávky, jejíž kapacita je nyní již přečerpána a při přívalových deštích následně může dojít k nevratným poškozením krajiny.

V pořádku samozřejmě není ani to, že obalovna by měla stát na místě využívané zemědělské plochy. V době, kdy je již více než polovina České republiky zastavěna a půd vhodných pro pěstování plodin rychle ubývá, má každý takovýto zásah dalekosáhlý dopad. "Může dojít dokonce ke změně klimatu výstavbou dalších zpevněných ploch a zamezením vsakování vody do půdy," varuje kralupský místostarosta.

Obalovna má díky tlaku obcí prozatím červenou

Totéž potvrdil také zpracovatel posudku k dokumentaci EIA Ing. Josef Tomášek, CSc., podle kterého dodaná studie obsahuje nepřesnosti a neúplné informace. Chybí například vlivy výstavby obalovny na vodstvo či na klima, s výčtem konkrétních opatření. Z tohoto důvodu 1. března 2018 vrátil krajský úřad společnosti VAH Construction, s. r. o., záměr výstavby Obalovny ve Chvatěrubech k přepracování.

"Pokud v  budoucnu oznamovatel předloží přepracovanou dokumentaci, bude tato opět projednána a zveřejněna podle zákona a následně bude probíhat veřejné projednání záměru," uzavírá celou záležitost Nicol Lenertová a dodává, že zájemci mají samozřejmě možnost sledovat další vývoj na portálu CENIA, kde budou další případná vyjádření uveřejněna a komentována.

Starostové obcí kolem chystané spalovny: Vyřešte dopravu, jinak ji nechceme. Čtěte zde.