Za všechno může advokát. Půjdou Psáry opět k soudu?

Spor mezi ředitelkou Milenou Trůblovou, školou a obcí Psáry skončil. Jiný spor začíná.
Zobrazit fotogalerii (7)
 

Obec Psáry vyčíslila náklady, které vznikly během čtyř let v souvislosti soudních sporů s neprávem odvolanou ředitelkou ZŠ, zatím na 4 019 268,50 Kč. Škodu obec Psáry požaduje po advokátovi, který podle nového právníka špatně formuloval odvolání Mileny Trůblové.

O odvolání ředitelky Mileny Trůblové na základě veřejnosprávní kontroly jsme již psali. Nejvyšší soud ČR rozhodl definitivně o tom, že odvolání ředitelky je neplatné (právní moci nabylo rozhodnutí 24. srpna 2015 a je konečné ). S táhlými soudními spory vznikly značné náklady, z převážné části tvořené ušlým výdělkem odvolané ředitelky, které nyní musí uhradit Základní škola a Obec Psáry.

 

Konec sporů?

Základní škola Psáry

Obec musela řešit vzniklou situaci, a proto zastupitelstvo schválilo 25.11. tohoto roku na mimořádném zasedání obce Psáry 8. Rozpočtové opatření a přesunula finanční prostředky, konkrétně  3.775.810,- Kč, ku prospěchu ZŠ Psáry, aby mohla uhradit náklady, které jí vznikly. Zastupitelstvo také schválilo dohodu o finančním narovnání a dohodu o rozvázání pracovního poměru s paní Trůblovou. Soudní pře všech zúčastněných stran by tedy měly skončit. Ovšem rčení „kde něco končí, něco nového začíná,“ v Psárech platí dvojnásob.

 

Kolik stálo neplatné odvolání ředitelky obec Psáry

Právní zástupce doktor Sysel učinil ve svém stanovisku výčet nákladů, které vznikly ZŠ Psáry a obci Psáry v souvislosti se sporem s neprávem odvolanou ředitelkou, v součtu na 4.019.268,- Kč. Jedná se převážně o náhradu ušlého výdělku za 53 měsíců včetně úroků z prodlení, přičemž z 3,6 milionů korun paní Trůblová dostane čistého něco lehce přes 2 miliony korun. Další velkou částkou jsou platby právním zástupcům, panu doktoru Vondráčkovi, zástupci ZŠ Psáry, téměř 200 tisíc korun a doktorovi Musilovi něco lehce přes 100 tisíc korun.

„Podle mě náklady ještě porostou,“ říká doktor Josef Podlaha, bývalý předseda kontrolního výboru obce, a dodává: „Nevím jak bude postupovat sociální a zdravotní pojišťovna, možná jim doměří ještě úroky z prodlení a sankce.“ Škoda poroste také o soudní výlohy na soud o výši náhrady mzdy a odměny právního zastoupení magistry Trůblové. Právní zastoupení doktrora Sysla je odhadován na dalších 300 tisíc korun. Náklady obce Psáry v souvislosti s neplatným odvoláním ředitelky Trůblové ve výsledku výrazně přesáhnou 4 miliony korun.

 

Odvolání neplatné kvůli špatně vypracované odvolací listině

„Odvolací listina podle Okresního soudu i Nejvyššího soudu ČR neobsahovala dostatečnou specifikaci porušení nebo neplnění právních povinností Mgr. Mileny Trůblové,“ dostává se pomalu doktor Sysel ve svém stanovisku ke skutečnosti, že písemné odvolání z funkce ředitelky ZŠ vypracoval tehdejší právní zástupce obce JUDr. Pavel Musil.

 

Kdo může nést odpovědnost?

Milan Vácha na zasedání tvrdí: “Nic mne za celé čtyři roky netrápilo víc, než záležitost s paní Trůblovou.“

Jako odpovědné subjekty za vzniklé škody podle doktora Sysla připadají v úvahu: starosta obce Milan Vácha, který odvolací listinu podepsal, členové rady obce, kteří odhlasovali odvolání, a JUDr. Pavel Musil, tehdejší právní zástupce obce.

Obcí najatý právník doktor Sysel neshledal ve svém rozboru odpovědnou tehdejší radu obce ani starostu Milana Váchu. V úvahu podle něho připadá pouze advokát Pavel Musil, který jako tehdejší právní zástupce obce formuloval obsah písemnosti odvolání Mgr. Mileny Trůblové z funkce ředitelky.

Josef Podlaha však konstatuje: “Nikdo se nepozastavuje nad tím, že každý advokát plní nějaké zadání nebo je najatý ke konkrétní kauze.“

Je potřeba brát v potaz na všech stranách Občanský zákoník platný od 1.1.2014. „Doktor Musil měl z titulu své profese advokáta povinnost jednat s odbornou znalostí a pečlivostí,“ píše Richard Sysel a pokračuje: “Z odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vyplývá, že odvolání Mgr. Mileny Trůblové, je neplatné proto, že odvolací listina neobsahuje popis konkrétních závažných porušení povinností, které byly příčinou odvolání.“

 

Advokát špatně informoval, jinak by se obec ani škola nesoudila.

Podle doktora Sysla navíc bývalý advokát Pavel Musil obec Psáry jako klienta ve sporu od počátku nesprávně informoval. Obec Psáry se dle Richarda Sysla při svém rozhodování o pokračování ve sporu, tedy podání odvolání proti rozsudku soudu prvého stupně, rozhodla na základě přesvědčení, že počet měsíců náhrady mzdy nebude výrazně překračovat 12 měsíců. Starosta obce Psáry Milan Vácha říká: „Kdybychom věděli, že ředitelce náleží celá mzda, do dalšího sporu bychom rozhodně nešli.“

 

Jak bude obec Psáry postupovat?

Doktor Sysel doporučil požadovat po advokátovi Pavlu Musilovi úhradu vzniklé škody: „Každý advokát má uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu, měl by tedy postoupit požadavek pojišťovně. Uzná-li pojišťovna odpovědnost JUDr. Pavla Musila za vzniklou škodu, uhradí obci Psáry tuto škodu sníženou o spoluúčast pojištěného (cca 50.000,- Kč).“

 

Budou se Psáry zase soudit?

Richard Sysel ale na zasedání zastupitelstva 25. listopadu říká: „Pojišťovna pravděpodobně dospěje k názoru, že doktor Musil za škodu neodpovídá, a sama od sebe škodu neuhradí.“ V dalším kroku doporučuje obci Psáry uplatnit nárok na zaplacení škody u soudu.

Obec si podle Milana Váchy nechá udělat další znalecký posudek a je připravená se o finance případně soudit. „Vedení obce Psáry je právně odpovědné za škody, tudíž škodu vymáhat musí,“ řekl nám starosta Milan Vácha.

 Z trochu jiného soudku: Psí smečka děsí Týnec

Čas na obviňování

Jeden z opozičních zastupitelů na zasedání zastupitelstva podotknul, že doktor Podlaha, předseda Kontrolního výboru, včas na tuto situaci upozorňoval: „Mohli jsme mít 4 miliony a nemuseli tu teď schvalovat rozpočtové opatření. Nebylo to fér vůči lidem.“ Milan Vácha na to reaguje: „Obec má právní odpovědnost a musí se řídit stanoviskem svého právníka, jímž pan Podlaha nebyl.“

Nutno podotknout, že v květnu 2011, ještě než došlo k odvolání ředitelky ZŠ Psáry,

odvolaný předseda kontrolního výboru JUDr. Josef Podlaha

varoval radu obce Kontrolní výbor v čele s později odvolaným doktorem Podlahou o špatně formulovaných výsledcích Veřejnosprávní kontroly v ZŠ Psáry a o pravděpodobném nárůstu finančních nákladů v případě odvolání ředitelky. Oficiální dopis, který Josef Podlaha poslal Milanu Váchovi, si můžete přečíst v příloze.

 „Já si nepamatuji, že bych se za celou dobu jednou jedinkrát odchýlil od doporučení právního zástupce. Pokud mi advokát doporučí jednat určitým způsobem, já tak jednat budu a to i nyní. Pokud neuposlechnu doporučení právního zástupce obce, mám podle Občanského zákoníku odpovědnost.“

Doktor Sysel poznamenal: „Nikdo nemohl znát výsledek sporů. Také to mohlo dopadnout tak, že paní Trůblová by splácela do konce života náklady obci a škole.“

Milan Vácha na listopadovém zasedání také řekl: „My jsme od začátku předpokládali, že může být s tou veřejnoprávní kontrolou problém. Proto byl pan doktor Pavel Musil jmenován do komise k veřejnosprávní komise, abychom měli jistotu.“

Stáhněte siVelikost
PDF icon dopis_starostovi_josef_podlaha.pdf939.41 KB