Zjistěte si, jak vypadá ovzduší ve vašem městě. Smog je nebezpečný a vede až k rakovině

Víte, že si můžete zjistit, jak vypadá ovzduší ve vašem městě? Jak poznáme, že je potřeba se šetřit?
Zobrazit fotogalerii (4)
  |  

Také máte někdy pocit, že je ve vašem městě nedýchatelno? Někdy se prostě zplodiny z výfukových plynů a také kouř z topenišť drží v ulicích a nedá se pořádně nadechnout. Měli bychom si na znečištění ovzduší dávat větší pozor? Jak zjistíme kvalitu ovzduší u nás ve městě?

Dá se vůbec zjistit, co dýcháme za nečistoty, když je inverze nebo prostě špatné rozptylové podmínky? Počínaje okresními městy to lze.

Kvalitu ovzduší najdete na webu o počasí

Veškerá data o stavu ovzduší jsou veřejně přístupná na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Najdete je zde. Tam si vyhledáte konkrétní město i místo, pokud je měřicích stanic více.

Největší znečištění: Kladensko a Mladoboleslavsko

ČHMÚ i Zdravotní ústav sledují všechny znečišťující látky podle zákona o ochraně ovzduší. Jde o tyto látky: oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, oxid uhelnatý, benzen, prachové částice frakce PM10 a PM2,5 (polétavý prach), olovo, arsen, kadmium, nikl, benzo(a)pyren, troposférický ozon, polycyklické aromatické uhlovodíky, těkavé organické látky a plynná rtuť.

Právě kvůli regionům, kde je ovzduší nejzatíženější, rozhodli radní Středočeského kraje o pokračování detailnějšího monitoringu. To se přímo týká Kladenska a Mladoboleslavska. Kraj vyčlení na sledování ovzduší pro letošní rok 720 tisíc korun. "V těchto regionech je ovzduší nejzatíženější, proto je nutné průběžně sbírat data a následně je vyhodnocovat," uvedl náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí Miloš Petera.

Kvalita ovzduší se na třech stanicích na Kladensku měří již od poloviny 80. let. V roce 2005 se měření rozšířilo ještě o sledování těžkých kovů v ovzduší. Cílem je dlouhodobé mapování a případná regulace znečišťujících látek. Poskytovatelem dat bude na základě rozhodnutí nadále Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem.

Zdrojem znečištění topeniště i doprava

Radní rovněž schválili financování Stanice automatického imisního monitoringu v Mladé Boleslavi, která sleduje koncentrace suspendovaných částic PM10, PM2,5, oxidů dusíku NOx, přízemního ozónu O3, benzenu a údaje o doprovodných meteorologických veličinách. Veškerá aktuální data se průběžně zveřejňují na webových stránkách ČHMÚ a také se ukládají v databázi Informačního systému kvality ovzduší (ISKO). "Zdrojem těchto škodlivých emisí jsou zejména lokální topeniště, silniční doprava a dále veřejná energetika, výroba tepla nebo zemědělství. Znečištění ovzduší těmito látkami má prokazatelně negativní dopady na lidské zdraví," zdůvodnil nutnost monitoringu náměstek hejtmanky Petera. V tomto případě měření zajišťuje ČHMÚ.

Vyvarujte se fyzické zátěže

Zvýšená koncentrace škodlivin v ovzduší má negativní dopad na lidské zdraví. Problémy většinou mohou pociťovat zejména staří lidé a děti. Pokud je vyšší koncentrace látek v ovzduší, přijímají opatření třeba i školky, kdy se nedoporučuje s dětmi chodit ven na vycházky. A jak můžeme pociťovat problémy? Někdo bude kašlat, jiný má pocit, že se nemůže pořádně nadechnout. Proto by se měl každý v takové situaci také vyvarovat fyzické zátěže. Smog může ublížit až po delší době, kdy špinavý vzduch dýcháme častěji a důsledkem může být i infarkt nebo rakovina..

Místo našich televizních stanic chytnete zahraniční

Možná jste si také všimli, že třeba při inverzním počasí vám blbne příjem televizního signálu. Kolikrát i tak, že místo běžných stanic chytíte ty vzdálenější až někde ze zahraničí. Za to může fakt, že se změní fyzikální vlastnosti vzduchu a může to až abnormálně změnit a zvýšit šíření elektromagnetických vln. Takže ve výsledku silné signály vysílače stovky kilometrů od vás vyruší signály toho místního.