Milion z kapes daňových poplatníků podivnému spolku? Středočeská radní Heřmanová to odmítá

Podle radní Anety Heřmanové se nestalo nic výjimečného
 

Středočeská krajská koalice stran ANO, ČSSD a KSČM poslala milion korun z rozpočtu kraje spolku V.O.D.A. Opoziční hnutí STAN tvrdí, že jde o nesystémové řešení a o ad hoc podporu pro jeden vybraný subjekt, která má navíc pouze pokrýt platy zaměstnanců. Zeptali jsme se tedy radní pro oblast sociálních věcí Anety Heřmanové, kam a proč zmíněné peníze putují.

Paní radní, žádost o dotaci pro spolek V.O.D.A. dorazila na kraj 10. prosince. Je běžné, že je schválena takto rychle?
10. prosince 2019 byla zaslána doplněná a oficiální papírová žádost o dotaci. Nicméně, věcně se o jejím předmětu, resp. o zřízení denního stacionáře Druhý život organizace V.O.D.A, z.s., jednalo opakovaně a v průběhu celého roku. A to jak se zástupci organizace, tak s vedením i zaměstnanci sociálního odboru města Kladna. Pro Středočeský kraj tedy nešlo o neznámou aktivitu.

Zmíněný spolek podle opozice není v seznamech poskytovatelů sociálních služeb. Pokud je to pravda, proč tedy byla dotace udělena?
Organizace V.O.D.A., z.s., je dlouhodobým poskytovatelem sociálních služeb. Je oprávněným poskytovatelem služby telefonická krizová pomoc, a to dokonce již od roku 1995. Poskytuje i služby denního stacionáře, na což má v souladu se zákonem o sociálních službách vydáno nezbytné rozhodnutí, tedy konkrétně oprávnění k poskytování sociálních služeb).

Spolek žádal o dotaci právě na rozvoj Denního stacionáře, který jste zmínila. Provoz měl být zahájen v lednu, stalo se tak?
Činnost denního stacionáře byla zahájena 1. ledna 2020, klienti absolvují první setkání v jeho prostorách. Byly spuštěny webové stránky, probíhá komunikace s dalšími sponzory a výrobci nezbytných rehabilitačních pomůcek. Plný provoz je samozřejmě závislý na finančních prostředcích. V této souvislosti je potřeba uvést, že organizace bude na základě uzavřené veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu kraje povinna dodržet stanovené podmínky.

Co tím myslíte, o jaké podmínky konkrétně jde?
Mimo jiné jde o povinnost předložit řádné vyúčtování použití dotace. V případě, že nedoloží, že poskytnutá dotace byla v celé výši použita k účelu, pro který byla poskytnuta, je příjemce dotace povinen poskytnutou dotaci, nebo její část, která byla použita v rozporu s uzavřenou smlouvou, vrátit zpět poskytovateli dotaci, tedy Středočeskému kraji. Stejně tak je příjemce dotace samozřejmě povinen umožnit kontrolu plnění podmínek čerpání dotace. V neposlední řadě je nedodržení podmínek poskytnutí dotace na základě smlouvy sankcionováno.

A je podle vás v pořádku, že dotace jde pouze na platy zaměstnanců?
To, že je dotace poskytnuta pouze na mzdové prostředky, není nic výjmečného. I na základě příslušného zákona je poskytování sociálních služeb vícezdrojové.

Opozice dále tvrdí, že si nelze nikde zkontrolovat, jak například probíhají opravy stacionáře...
Toto tvrzení musíme naprosto odmítnout. Již bylo uvedeno, že nešlo pro zástupce kraje o neznámou aktivitu, naopak. Uvedený druh služby kraj poptával a vítá jeho zřízení, a to i na základě vyjádření potřebnosti vycházející přímo z příslušné ORP. Informace o činnosti, včetně fotografií z rekonstrukce prostor, lze i veřejností jednoduše dohledat na webových stránkách organizace www.drzi.cz.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru