Nová čistička v Žebráku pomůže i ochraně vzácných raků a ryb

Slavnostní otevření ČOV Žebrák pomůže nejen lidem, ale i chráněným živočichům v Stroupnickém potoce
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Voda je základ života. To ví každý. Proto je chvályhodné, když se povede zprovoznit nebo vylepšit další čistírnu odpadních vod v jakékoliv obci či menším městě, kde toto zařízení chybělo či bylo už nevyhovující. O to více potěší, když se jedná o místo, odkud odtéká voda do chráněné oblasti, kde je voda životním prostorem chráněných živočichů.

Město Žebrák na Berounsku oficiálně otevřelo rekonstruovanou a intenzifikovanou čistírnu odpadních vod, kterou vlastní a provozuje ji společnost Vodovody a kanalizace (VAK) Beroun. Rekonstrukce zvýšila také její původní kapacitu z 2 066 na 3 150 ekvivalentních obyvatel a bylo možné odkanalizovat část místní průmyslové zóny, odkud se už odpadní voda nemusí složitě převážet do okolních čistíren.

Z iniciativy podniků sídlících v jižní části průmyslové zóny společnost VAK Beroun přikročila k úpravám čističky a právě tito producenti odpadních vod se stali spoluinvestory ve výši téměř 20 milionů korun.

Při intenzifikaci bylo nutné zohlednit fakt, že ČOV Žebrák leží na hranici Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Voda teče do významné lokality

Ředitel společnosti VAK Beroun Jiří Paul při slavnostním otevření zrekonstruované čistírny uvedl, že bylo při intenzifikaci nutné zohlednit fakt, že ČOV Žebrák leží na hranici Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. "Dva kilometry pod místem vypouštění předčištěných odpadních vod do Stroupínského potoka je totiž evropsky významná lokalita s výskytem kriticky ohrožených druhů raka kamenáče a ryby vranky obecné. Bylo nezbytně nutné zajistit, aby čistírna dosahovala stabilně vysoké účinnosti čištění a neohrozila tyto chráněné živočichy," řekl Paul.

Rekonstrukce a intenzifikace zařízení musely vyřešit podle ředitele poměrně malý objem protékající vody a naopak relativně vysokou produkci odpadních vod v poměru k toku. Ředitel v nadsázce ČOV Žebrák charakterizoval jako velkou čistírnu na malém potoce.

Retenční nádrž o objemu 180 metrů krychlových slouží k vyrovnání přítoků a omezení odlehčovací vody do potoka během srážek. Z nádrže se odpadní voda čerpá do oběhové aktivační nádrže o objemu 750 metrů krychlových. Je vystrojena jemnobublinovými provzdušňovacími elementy a míchadlem. Aktivační směs pak proudí do dvou dosazovacích nádrží a odtud čištěná voda odtéká přes mikrosítový filtr do Stroupínského potoka. Vratný kal se do aktivační nádrže vrací přes provzdušňovací regenerační nádrž. Kal z čištění odpadních vod je před odvezením k odvodnění stabilizován vzduchem a uskladněn v nádržích kalového hospodářství.

Pozemek poskytlo město, projektantem stavby byl Vodohospodářský podnik a generálním dodavatelem HST Hydrosystémy ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka.

Všechno do sebe zapadlo

Stroupínský potok, kam nyní teče voda z rekonstruované čistírny, byl také letos na jaře vyhlášen krajským úřadem jako přírodní památka. Tu tvoří říční koryto v délce 2,9 kilometrů mezi obcemi Hředle a Zdice. Předmětem ochrany jsou tři druhy živočichů, už výše jmenovaný rak kamenáč a také drobná rybka střevle potoční, včetně biotopů.

Celková rozloha přírodní památky je 1,16 hektarů. Ochranné pásmo s rozlohou 27,32 hektarů pak zasahuje do katastrálních území obcí Zdice, Hředle a Bavoryně.


Zdraví

Hobby