Nenechte se zmást, datum odevzdání daňového přiznání z příjmů fyzických i právnických osob se nemění

V souvislosti s pandemií nového typu koronaviru většina zemí světa chystá nejrůznější balíčky, jak udržet ekonomiku v chodu a následně ji oživit. Samozřejmě ani česká vláda se nechce nechat zahanbit, což je dobře, a všechny své kroky jistě prodá v rámci marketingové strategie. Jedním z opatření je tzv. Liberační daňový balíček, který ovšem neřeší vše úplně tak, jak bylo v mnoha případech ne úplně dokonale prezentováno. Potvrzuje to i Vladimíra Přibylová z Komory certifikovaných účetních, čtěte dále její vysvětlení.

reklama

Význam Liberačního daňového balíčku, který promíjí sankce za pozdní podání či zaplacení daní v některých situacích, neřeší další na sebe navazující zákonné povinnosti. Jeho výsledkem tedy je toto:

  • plošné prominutí sankcí při pozdním podání a zaplacení daní z příjmu
  • plošné prominutí sankcí za pozdě podané kontrolní hlášení v hodnotě 1 000 Kč
  • v dalších případech budou muset jednotlivé daňové subjekty individuálně žádat o prominutí sankcí z prodlení a prokázat souvislost se šířením koronaviru a mimořádných opatření proti jeho šíření

Pozor, ať něco neuděláte špatně

Ten, kdo má termín pro podání přiznání k dani z příjmů do 1. 4. 2020 a nestihne podat a zaplatit daň včas, bude mu prominuta pokuta za pozdní podání a úrok z prodlení za pozdní zaplacení, pokud toto napraví do 1. 7. 2020. Prominutí sankcí je plošné, nebude potřeba o prominutí speciálně žádat. Podání však bude učiněno pozdě. Výsledek nemusí být pro všechny stejný. Pokud se od termínu pro podání přiznání odvíjí některé další povinnosti, není jejich termín posunutý.

Liberační balíček neřeší vůbec situace, kdy je podáváno přiznání za hospodářský rok a tam, kde je lhůta pro podání přiznání 6 měsíců (tj. podávání daňovým poradcem či při povinném auditu).

Jedna z povinností vázaná na zákonný termín pro podání přiznání je například stanovení splatnosti nových záloh. Pokud vyjdou poplatníkovi, který měl podat daňové přiznání do 1. 4. 2020 zálohy, jeho první nová záloha je splatná 15. 6. 2020. Podá-li daňové přiznání a zaplatí daň například 1. 7., pak sice nebude postižen sankcí za pozdní podání ani pozdní zaplacení daně, ale bude již v tuto chvíli v prodlení se zálohou. Stanovení záloh liberační balíček neřeší.

Umožňuje to zákon, nikoli balíček

Poplatník může žádat o posunutí termínu pro podání daně z příjmů až o 3 měsíce (umožňuje to zákon nikoliv Liberační balíček). Jednou z podmínek, kterou musí splnit je skutečnost, že žádost musí být podána před uplynutím termínu pro podání přiznání. Pokud má tedy plátce termín pro podání přiznání do 1. 7. díky podávání daňovým poradcem, může až do 1. 7. žádat o další prodloužení termínu až o 3 měsíce. Pokud má však poplatník termín pro podání přiznání do 1. 4. 2020, nemůže po 1. 4. 2020 žádat prodloužení. Budou mu pouze odpuštěny sankce, podá-li přiznání a zaplatí daň do 1. 7. 2020. Pokud nebude některá z podmínek splněna, nemusí k prominutí dojít. Další prodloužení už nebude možné (za stávajícího stavu legislativy).

Dosud nevyřešenou otázkou je povinnost podávání ročních přehledů na zdravotní pojišťovny a na správu sociálního zabezpečení. Některé pojišťovny (např. VoZP a ZPMV) zveřejnily informaci, že budou tolerovat pozdější podání přehledů (až do 3. 8. 2020, což je termín pro podání přehledu při termínu pro daň z příjmů do 1. 7. 2020). Opět je však třeba vnímat, že přehled nebude při nedodržení termínu do 4. 5. 2020 pokud je přiznání k dani podáváno bez daňového poradce nebo do 8. 4. 2020 pokud není povinnost podávat přiznání, podán včas. Důsledkem bude zřejmě vyměření sankcí a bude nutné individuálně žádat o prominutí. Správa sociálního zabezpečení se dosud nevyjádřila, dá se očekávat, že bude postupovat obdobně.

Ostatní daně, kromě daně z příjmů

Pro ostatní daně platí, že bude-li podáno a zaplaceno pozdě, bude nutné požádat o prominutí sankcí a prokázat souvislost prodlení se šířením koronaviru. Pokud bude vyhověno a správce daně povolí buď posečkání daně, nebo promine alespoň z části úrok, bude automaticky prominuta i sankce za pozdní podání. V praxi to znamená, že pokud bude například podáno pozdě přiznání k DPH na nadměrný odpočet, tak samozřejmě nebude možné žádat o prominutí úroku z prodlení platby, protože k platbě nedojde a tím pádem nebude automaticky prominuta pokuta za pozdní podání.

DPH a Kontrolní hlášení

Liberační balíček promíjí pokutu za pozdní podání kontrolního hlášení. Tj. pokutu 1.000,- Kč pokud plátce podá kontrolní hlášení sám, bez výzvy správce daně, ale pozdě. Týká se pokut, které mají být hrazeny v období od 1. 3. do 31. 7. 2020. Balíček neřeší situaci, kdy dojde k pochybení v tomto období, ale pokuta bude vyměřená a splatná později.

Stále však zůstává, že pokud je kontrolní hlášení podáno až na výzvu správce daně, ukládá se pokuta 10 tis. Kč. Pokud správce daně vyzve k doplnění či potvrzení údajů v podaném kontrolním hlášení a není toto učiněno do 5 pracovních dnů, je nadále vyměřena pokuta ve výši 30 tis. Kč. V takových případech je potřeba individuálně požádat o prominutí a je v takovém případě prominut pouze správní poplatek za podání žádosti, který činí 1.000,- Kč. Mezi nové důvody, pro které může správce daně tyto pokuty prominout, patří souvislost s opatřeními proti šíření koronaviru.

Další úlevy nejsou

Jiné speciální úlevy pro oblast DPH liberační balíček nepřináší. Prodlení se bude posuzovat dle ustanovení společných pro všechny daně.

Cílem vlády jistě bylo a je učiněnými opatřeními omezit pohyb osob v době šíření koronaviru, eliminovat návštěvy na finančních úřadech a poštách a také ulevit subjektům postižených koronavirem. V rukou má ale jen omezené možnosti. Některé povinnosti, které ukládá zákon, není možné pružně měnit. Plošné prominutí sankcí je jistě jeden z vhodných kroků, které bylo možné učinit. Je třeba však rozhodnutí správně interpretovat a nadále sledovat vývoj situace, která se velmi dynamicky mění. 

KAM DÁL: Ředitel nemocnice v Žatci: Nemáme nic. Jen sliby, že všechno "buďe".

reklama
#koronavirus #peníze #stát #balíček #daňové přiznání #daně #pokuta #sankce #odklad

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.