Neplatiče alimentů zastoupí stát: Kolik bude náhradní výživné, kdo na něj má nárok a zaplatíme ho my všichni?

V první řadě je důležité mít k dispozici soudem vydaný rozsudek o výživném s doložkou vykonatelnosti a právní moci
 

Bývalý partner neplatí soudem nařízené alimenty. Zaplatí to za něj daňový poplatník, tedy my všichni? Mnoho rodičů samoživitelů je přitom na alimentech závislých. Řešení je konečně na světě v podobě zákona o náhradním výživném, který by měl vstoupit v platnost 1. července 2021. Kde se peníze vezmou, zaplatí je stát z našich peněz, nebo je bude po dlužnících vymáhat?

Cílem náhradního výživného je pomoc rodičům samoživitelům a jejich dětem, kterým není řádně placeno výživné od druhého rodiče. Tato pomoc jakožto nová sociální dávka bude poskytována státem a bude na ni nárok podle jistých pravidel. Maximální výše pomoci bude 3 000 Kč měsíčně a lze ji čerpat po dobu maximálně 24 měsíců. Náhradní výživné bude vyplácet úřad práce prostřednictvím svých krajských poboček.

Pro koho je náhradní výživné určené?

Příjemcem náhradního výživného se může stát nezaopatřené dítě s trvalým pobytem na území České republiky. Podmínka pobytu se v některých případech nevyžaduje (výjimky určuje přímo příslušný zákon), stěžejní je ovšem status nezaopatřeného dítěte. Tím se rozumí dítě, které dokončilo povinnou školní docházku a následně až do roku 26. roku, pokud splňuje státem určené podmínky.

Podmínky k získání náhradního výživného

Podmínkou získání náhradního výživného je pravomocné soudní rozhodnutí, neplnění povinnosti ze strany rodiče, návrh na exekuci a běžící exekuční řízení během posledních 4 měsíců před podáním návrhu, eventuálně zakončené zastavením pro nemajetnost dlužníka.

„Rodičům samoživitelům, kteří se na nás obracejí s problémem neplacení výživného, se snažíme pomoci se zahájením zmiňované exekuce. Exekuční řízení je důležité nejen proto, aby neúplná rodina získala alespoň část z nezaplacených alimentů, ale také pro možnost získání této nové sociální dávky,“ říká Dagmar Vogtová, koordinátorka programu VašeVýživné.cz, a dodává: „I v případech, kdy dlužník nepracuje, stojí za to vymáhání výživného vyzkoušet. Mnohdy totiž dlužníci alespoň nějakým majetkem či příjmy disponují, jen je pečlivě ukrývají před svým okolím. Exekutor při svých lustracích tyto příjmy odhalí a může je postihnout, stejně tak i řidičské oprávnění.“

Jak zahájit exekuční řízení

V první řadě je důležité mít k dispozici soudem vydaný rozsudek o výživném s doložkou vykonatelnosti a právní moci. Pokud takový rozsudek rodič nemá, je nutné nejprve požádat příslušný soud o jeho vydání. U soudu bude vyzván k doložení dalších dokumentů. Aby mohl být rozsudek vydán, musí být bývalý partner zapsán v rodném listu dítěte. Pokud tam není, nemá vůči dítěti žádné povinnosti. Do rodného listu je však možné tyto údaje zapsat i dodatečně.

V další fázi již rodič samoživitel může zažádat o samotné zahájení exekučního řízení. Učinit tak lze osobně na příslušném soudu, který se nachází v místě trvalého bydliště. Chce-li mít jistotu, že vše proběhne bez komplikací, může také vyhledat pomoc zkušeného advokáta, který s ním vše projde a s přípravou návrhu na zahájení exekuční řízení pomůže. Je však nutné počítat s tím, že advokát si naúčtuje poplatky za své služby. Díky asistenčním programům ale naštěstí existuje i možnost, jak ušetřit čas a peníze. 

Jaká je výše měsíčního náhradního výživného?

Na tom, kolik bude rodiči měsíčně vypláceno, závisí více faktorů: vyživovací povinnost a fakt, zdali druhý rodič výživné platí, popřípadě v jaké výši. Pokud druhý rodič výživné částečně platí, bude vypláceno náhradní výživné ve výši rozdílu mezi soudem určenou a rodičem hrazenou částkou. Nejvyšší částka činí 3 000 Kč.

Máte nárok na náhradní výživné?

Zdali má rodič samoživitel nárok na náhradní výživné, rozhoduje úřad práce. K písemné žádost je třeba dodat navíc tyto dokumenty:

  • Zprávu o exekučním řízení
  • Doklad o úhradě části výživného, pokud k němu v průběhu posledních čtyř měsíců došlo. Anebo doklad o neplacení výživného.
  • Doklad o tom, že je dítě nezaopatřené.

Jak bude stát vymáhat výživné po neplatičích?

Až 31 % všech samoživitelů alimenty nedostává vůbec a 13 % samoživitelů pak alimenty dostává nepravidelně. Ačkoliv má průměrná mzda v České republice stále vzestupnou tendenci, průměrné měsíční výživné v loňském roce kleslo z původních 2 800 Kč na 2 723 Kč. A přestože je toto číslo prakticky čtvrtým rokem na stejné nebo podobné hladině, faktem zůstává, že má stále každý 18. rodič samoživitel vyměřené výživné nižší než 1 000 Kč.

„Zákon o náhradním výživném velmi přesně popisuje podmínky nároku na něj, kde a kdy o něj žádat, ale jak bude stát vymáhat vyplacené náhradní výživné po neplatičích již ze zákona jednoznačně nevyplývá. Stát má pohledávku vymáhat až po ukončení vyplácení náhradního výživného, tedy po dvou letech vyplácení nebo po zániku nároku na náhradní výživné. Otázkou je, jestli přechodem pohledávky na stát bude právě stát ve vymáhání úspěšnější. Z důvodné zprávy k zákonu vyplývá, že se počítá s úspěšností vymožení 10 %, které představují zanedbatelnou částku. Pokud stát počítá s touto návratností, pak je již teď zřejmé, s čím se potýkají samoživitelé, kterým druhý rodič nehradí výživné. Stát by měl posílit vymahatelnost práva, pokud exekuce ani trestní oznámení nepomáhají. Stanovit nové nástroje, které přimějí dlužníka výživné hradit,“ doplňuje Dagmar Vogtová.

Jak bude systém náhradního výživného fungovat a kolik peněz se podaří od neplatičů získat zpět? Odpovědi budeme znát pravděpodobně až za pár let.

KAM DÁL: Vědci z Wu-chanu byli na konci roku 2019 v nemocnici. Nahrává to teorii o úniku koronaviru z laboratoře.