Zvláštní praktiky: Firma chce budovat betonárky, vyhrožuje pak pokutami a soudy

Firma České štěrkopísky provozuje v celém Česku několik pískoven, ale i betonáren. Postupy firmy v případě, že chce prosadit další podnikatelský záměr, vyvolávají odpor obyvatel vedoucí až k vyhlášení místního referenda
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Firma České štěrkopísky spol. s r. o. figuruje nejen v souvislosti s plánovanou a nedávným referendem zamítnutou výstavbou betonárny v Dobřejovicích u Prahy. Znají ji velice dobře na Moravě, ale i v jižních Čechách. Betonárnu chce postavit také ve Všechromech i v Líbeznicích u Prahy. Jak vnímají firmu obyvatelé dotčených obcí a jak hájí své podnikatelské zájmy zástupce společnosti?

Nejdříve si představme firmu České štěrkopísky i se svými sesterskými společnostmi - František Jampílek a Slovenské štrkopiesky, s. r. o. Seskupení firem se zabývá již od roku 1994 celkovým řešením přípravy těžby, samotnou těžbou, zušlechťováním nerostů, distribucí kameniva a zahlazováním následků těžby sociálně a ekologicky odpovědným přístupem. Tak se firma prezentuje na webových stránkách. Její praktiky jsou ale předmětem mnoha diskuzí a vyvolání místních referend v obcích, kde společnost hodlá podnikat nebo už podniká.

Podobně jako v případě Dobřejovic se záměrem výstavby betonárny, o čemž jsme psali zde, postupuje a postupovala na několika dalších místech, kde chtěla něco postavit nebo těžit. Praktikami firmy se dokonce dvakrát zabýval pořad České televize Nedej se. 

Jsou praktiky firmy nekalé?   

Pokud chce firma podnikat v další obci, postupuje prakticky podle stejného scénáře, jako tomu bylo v Dobřejovicích. Uzavírá s obcemi smlouvu o spolupráci, v níž se obec zavazuje k tomu, že provede veškeré kroky vedoucí k uskutečnění záměru firmy. To by v obci Dobřejovice znamenalo především schválení a vydání připravované změny územního plánu.

Podle některých zástupců obcí, kterých jsme se na takový postup ptali, se však dá pochybovat o tom, že tento postup je v souladu se zákonem. Může soukromoprávní smlouva zasahovat do veřejnoprávního procesu a předem si vynucovat jeho výsledek, případně zavazovat zastupitelstvo k hlasování? Navíc je tu ještě veřejnost, tedy obyvatelé, kteří právě v případě Dobřejovic v místním referendu vyjádřili, že si betonárnu nepřejí.

Všude také firma slibuje jednorázovou finanční kompenzaci a pak roční příspěvky do obecní kasy. Tím si zřejmě nakloní na svoji stranu některé zástupce obce, kteří jí s vidinou snadného zisku pro obec otevírají dveře.

Referendum je zákonem ošetřené právo občanů zasahovat do fungování obce v případě, kdy mají občané odlišný názor než samospráva. Závaznost výsledku referenda pro obec a orgány obce je stanovena zákonem. Jak tedy může společnost uzavřít smlouvu s obcí? Navíc i v dalších případech, kde firma podniká nebo se rozhodla podnikat, občané nemají nebo neměli dostatek informací o záměru.

Velkým otazníkem je vždy kapacita výroby nebo těžby, kterou  uvádí společnost ve svém prvotním záměru a budoucím několikanásobném navyšování. A tak se může stát to samé co v obci Čavyně u Vodňan, kde firma začala před lety těžit štěrk na schváleném těžebním prostoru, a později požadovala jeho razantní rozšíření. 

Bude muset obec zaplatit náhradu škody?

Obci Dobřejovice hrozí údajně žaloba na náhradu škody v řádu desítek milionů korun v případě, že zůstane platit výsledek nedávného referenda. Škodu si nárokuje ústy Miroslava Mužíka, zástupce společnosti České štěrkopísky, která podle něj už do záměru betonárny investovala desítky milionů korun. A v případě neúspěchu je bude chtít také zpátky.

Firma na základě smlouvy s obcí koupila pozemek za 22 milionů korun, zpracovala vlastní záměr s potřebnou dokumentací a má prý už podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí na provoz betonárky. Tam by ztráta prý dosáhla každým rokem částky 4,5 milionu korun.

Sklenář: Zastrašují obyvatele

Jenže smlouva o spolupráci podle opozičního zastupitele Martina Sklenáře hovoří jinak. "Z právních analýz zcela jasně vyplývá, že případná náhrada škody v řádu desítek milionů korun obci nehrozí," uvedl Sklenář. Podle něj se prý jedná o zastrašování obyvatel ze strany investora a vedení obce, kteří chtějí prosadit betonárnu za každou cenu. Obsahem smlouvy je podle opozičního zastupitele to, že obec se zavazuje spolupracovat v rámci jí dostupných možností a v souladu s platnými právními předpisy. V tomto případě by nerespektování výsledků místního referenda ze strany obce bylo jednoznačně v rozporu s právními předpisy.

Nutno podotknout, že zmiňovaný pozemek, který si společnost koupila v Dobřejovicích, neumožňuje za stávajícího územního plánu výstavbu betonárny. Z tohoto pohledu se jak nákup pozemku, tak i podpis případné nájemní smlouvy s ušlým ziskem jeví jako předčasný krok s tím, že je bude společnost jen velmi obtížně u soudu prokazovat jako škodu, kterou jí obec způsobila. Nebrání to však společnosti a případným podporovatelům výstavby betonárny používat případné žaloby na náhradu škody jako zastrašování.

Firma chce postavit betonárnu i ve Všechromech a Líbeznicích

České štěrkopísky chtějí postavit další betonárku ve zhruba 7 kilometrů vzdálených Všechromech, ale i v Líbeznicích u Prahy. V obou případech ji odmítá velká část občanů. Podle starosty obce Líbeznice Martina Kupky bylo jednou z podmínek, aby firma oslovila okolní obce. To se podle Kupky dosud nestalo a dosud se prý firma ani neozvala.

Firma je připravena vymáhat škodu soudně

Podle Miroslava Mužíka, zástupce firmy České štěrkopísky, nemůže dojít k navýšení výrobní kapacity bez nového posouzení takového záměru na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a bez změny příslušných navazujících správních rozhodnutí. Pro záměr výstavby betonárny Dobřejovice v areálu prodejního skladu štěrkopísku bylo odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu vydáno rozhodnutí, že tento záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Miroslav Mužík: Pokud nedojde k dohodě s obcí, jsme připraveni vymáhat nám vzniklou škodu i soudní
cestou.

"Stavba a provoz moderních betonáren nemá významnější negativní vliv na životní prostředí. Podle mých zkušeností jsou oponenti v převážné většině případů manipulováni několika málo aktivisty, kteří prosazují úplně jiné zájmy, než je ochrana životního prostředí. Používají k tomu v rozporu se zpracovanými dokumentacemi EIA a s výsledky posuzování vlivů na životní prostředí nepravdivé údaje, aby předmětné záměry v očích laické veřejnosti znevěrohodnili, vyvolali vášně a negativní postoje. Skutečné zájmy těchto aktivistů bývají buď zájmy ekonomické (konkurence), nebo politické," domnívá se Miroslav Mužík. Podle něj například v Dobřejovicích stačil jeden dostatečně angažovaný aktivista k tomu, aby na základě zcela nepravdivých údajů osobními akcemi vystrašil občany a zinscenoval petici a referendum, jehož důsledkem může být porušení s obcí uzavřené smlouvy o spolupráci.

Mužík: Stali jsme se rukojmím

"V takovém případě může dojít ke škodě velkého rozsahu jak pro obec, tak pro naši společnost. Dalším důsledkem jednání tohoto aktivisty byl odchod dvou členů zastupitelstva, rezignace starosty a otevření politického prostoru pro angažovanost tohoto zastupitele v místní komunální politice. Můžeme se domnívat, že tento výsledek byl prvoplánový a že jsme se s naším záměrem stavby betonárny stali rukojmím pro jeho uskutečnění," dodal Mužík.

Podle něj společnost na základě uzavřené smlouvy o spolupráci s obcí Dobřejovice provedla některé již nevratné kroky. Vynaložila v rámci přípravy a realizace předmětného záměru značné finanční prostředky včetně zakoupení předmětného pozemku za vyšší než tržní cenu a uzavřela v návaznosti na to i určité smluvní závazky.


Životní styl

Zdraví

Hobby

Osobnosti